مقاله تاثير تنش کمبود آب بر خصوصيات اگروفيزيولوژيک هيبريد هاي مختلف ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۶ منتشر شده است.
نام: تاثير تنش کمبود آب بر خصوصيات اگروفيزيولوژيک هيبريد هاي مختلف ذرت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام
مقاله تنش کمبود آب
مقاله پايداري غشا سيتوپلاسمي
مقاله ذرت
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدي نورعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جيريايي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير تنش کمبود آب بر خصوصيات اگروفيزيولوژيک هيبريد هاي مختلف ذرت آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک به صورت اسپليت پلات در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در سال ۱۳۸۸ انجام شد. تيمارها شامل تامين آب آبياري پس از اعمال سه سطح بر اساس مقادير %۱۰۰ (شاهد)، %۷۵ و %۵۰ نياز آبي گياه (تنش کمبود آب) به عنوان عامل اصلي و ارقام شامل SC704, SC524, SC700, SC500 و DC370 به عنوان عامل فرعي در نظر گرفته شدند. نتايج نشان داد تنش کمبود آب محتوي نسبي آب، پايداري غشا سيتوپلاسمي و عملکرد دانه را کاهش داد. در بين ارقام بيشترين عملکرد دانه از رقم هاي زودرس و متوسط رس حاصل شد. همچنين بيشترين محتوي نسبي آب برگ و پايداري غشا سيتوپلاسمي مربوط به رقم هاي متوسط رس بود. اثر متقابل تيمار ها نشان داد در شرايط مطلوب رطوبتي (۱۰۰درصد نياز آبي گياه) و تنش کمبود آب (%۷۵ و %۵۰ نياز آبي گياه)، رقم هاي ۵۲۴ و ۵۰۰ از عملکرد بالاتري نسبت به ساير ارقام برخوردار بودند. حداكثر عملكرد دانه از رقم ۵۲۴ به ميزان ۸۶۲۴٫۲۲ كيلوگرم در هكتار در شرايط آبياري معادل ۱۰۰ درصد نياز آبي گياه و حداقل آن از رقم ۷۰۰ به ميزان ۴۰۷۲٫۳۲ كيلوگرم در هكتار در شرايط آبياري معادل %۵۰ نياز آبي گياه به دست آمد.