مقاله تاثير تنش کم آبي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام پيشرفته کلزا در منطقه اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: تاثير تنش کم آبي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام پيشرفته کلزا در منطقه اصفهان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تنش خشکي
مقاله عملکرد و اجزاي عملکرد
مقاله روغن دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فياض فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: نادري درباغشاهي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير تنش کم آبي بر شش رقم کلزاي پاييزه در يک آزمايش مزرعه اي بر اساس طرح آماري کرت هاي يک بار خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي کبوتر آباد اصفهان انجام گرفت. تيمارهاي مورد مطالعه شامل قطع آبياري در سه سطح، آبياري پس از ۸۰ ميلي متر تبخير از تشتک کلاسA  تا زمان رسيدگي فيزيولوژيکي به عنوان تيمار شاهد، قطع آبياري از مرحله گلدهي به بعد، قطع آبياري از مرحله پر شدن دانه به بعد روي شش رقم کلزاي پاييزه در نظر گرفته شد. نتايج نشان دادند که قطع آبياري در مرحله گلدهي به بعد کاهش معني داري در اجزاي عملکرد، عملکرد دانه را تحت تاثير نامطلوب خود قرار داد به طوري که تعداد خورجين در بوته از ۷۹٫۲ به ۵۰٫۱، تعداد دانه در خورجين از ۵۰٫۸ به ۴۰٫۸، وزن هزاردانه از ۴٫۵ به ۳٫۹ گرم و عملکرد دانه از۳۱۳۱  به ۲۵۸۴ کيلوگرم در هکتار کاهش نشان دادند. درصد روغن دانه نيز تحت تاثير اين تيمار کاهش معني دار از ۴۸٫۵ به ۴۶٫۶ درصد نشان داد. در بين ارقام نيز از لحاظ صفات مذکور اختلاف معني دار وجود داشت. رقم زرفام در رژيم هاي مختلف آبياري بالاترين عملکرد دانه و روغن دانه را به خود اختصاص داد و رقمSLMO46  در رتبه بعدي قرار گرفت. با توجه به پتانسيل بالاي ارقام مذکور در توليد روغن در شرايط تنش، قابليت آنها براي بهره گيري در مطالعات آينده و توليد در شرايط تنش خشکي مشخص مي شود.