مقاله تاثير تنش کم آبي و نيتروژن بر خصوصيات رشدي و عملکرد گياه دارويي هميشه بهار (Calendula officinalis L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۴۴۳ تا ۴۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثير تنش کم آبي و نيتروژن بر خصوصيات رشدي و عملکرد گياه دارويي هميشه بهار (Calendula officinalis L)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش کم آبي
مقاله نيتروژن
مقاله خصوصيات ريخت شناسي
مقاله گياه دارويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني نويد
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان جهانفر
جناب آقای / سرکار خانم: ولدآبادي سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بيگدلي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور اثر تنش کم آبي و کاربرد نيتروژن بر رشد رويشي و عملکرد گياه هميشه بهار آزمايشي به صورت کرتهاي خرد شده در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي در چهار تکرار در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان در سال ۱۳۸۵ اجرا گرديد. تيمارها شامل تنش کم آبي در سه سطح (آبياري پس از ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ ميليمتر تبخير از سطح تشتک تبخير کلاس A) و نيتروژن در چهار سطح (۶۰، ۳۰، ۰ و ۹۰ کيلوگرم در هکتار نيتروژن خالص) بودند. نتايج نشان داد که تنش کم آبي بر ارتفاع گياه، ارتفاع ساقه اصلي، تعداد ساقه فرعي، عملکرد گل، درصد وزني گلبرگ به گل و نسبت وزن خشک گل به کل گياه معني دار (p£۰٫۰۱) بود. بيشترين ارتفاع گياه، ارتفاع ساقه اصلي، تعداد ساقه فرعي، درصد وزني گلبرگ به گل، نسبت وزن خشک گل به کل گياه و عملکرد گل (۲۴۰۶ کيلوگرم در هکتار ) از سطح ۴۰ ميليمتر تبخير بدست آمد. نيتروژن بر ارتفاع گياه، ارتفاع ساقه اصلي، تعداد ساقه فرعي و عملکرد گل تاثبر معني داري داشت. بالاترين ارتفاع گياه، ارتفاع ساقه اصلي، تعداد ساقه فرعي و عملکرد گل (۱۵۴۶ کيلوگرم در هکتار) از سطح ۹۰ کيلوگرم در هکتار نيتروژن خالص بدست آمد. اثر متقابل تنش کم آبي و نيتروژن بر تعداد ساقه فرعي و عملکرد گل معني داري بود. به نظر مي رسد که در شرايط تنش کم آبي، مصرف کود نيتروژن تاثيرمحسوسي بر خصوصيات ريخت شناسي در گياه هميشه بهار نداشت.