مقاله تاثير تنش کم آبي و کود نيتروژن بر عملکرد و راندمان مصرف آب سورگوم و ارزن علوفه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثير تنش کم آبي و کود نيتروژن بر عملکرد و راندمان مصرف آب سورگوم و ارزن علوفه اي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سورگوم علوفه اي
مقاله ارزن علوفه اي
مقاله تنش کم آبي
مقاله نيتروژن
مقاله عملکرد
مقاله اجزاي عملکرد
مقاله راندمان مصرف آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدغلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهادي سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: سيادت سيدعطااله
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: درويش فرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر سطوح آبياري وکود نيتروژن بر عملکرد، اجزاي عملکرد و راندمان مصرف آب سورگوم و ارزن علوفه اي در شرايط آب و هوايي بيرجند، آزمايشي به صورت کرت هاي دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال ۱۳۸۴ انجام شد. اثر آبياري در سه سطح (تامين ۳۳، ۶۷ و ۱۰۰ درصد نياز آبي) و کود نيتروژن در سه سطح (۴۶، ۹۲ و ۱۳۸ کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار) در دو گياه سورگوم و ارزن علوفه اي بر صفات مذکور مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج حاصله نشان داد که اثر آبياري، کود نيتروژن و نوع گياه بر عملکرد تر و خشک کل علوفه و راندمان مصرف آب معني دار بود، به طوري که کاهش ميزان آبياري تا حد اعمال تنش شديد (تامين %۳۳ نياز آبي) و تنش متوسط (تامين %۶۷ نياز آبي)، عملکرد علوفه خشک را به ترتيب ۶۲٫۶ و ۱۵٫۵ درصد نسبت به تيمار بدون تنش کاهش داد. آبياري کم تا حد اعمال تنش متوسط باعث افزايش معني دار راندمان مصرف آب نسبت به تيمار بدون تنش و تنش شديد گرديد. نتايج اين تحقيق نشان داد که ارزن نوتريفيد در مقايسه با سورگوم اسپيدفيد از نظر عملکرد علوفه تر، عملکرد ماده خشک کل و راندمان مصرف آب از برتري معني داري برخوردار بود. هم چنين اثر متقابل آبياري وکود نيتروژن بر اين صفات در سطح احتمال معني دار و افزايش مصرف نيتروژن در همه سطوح آبياري عملکرد علوفه تر، عملکرد ماده خشک کل و راندمان مصرف آب را به طور معني داري افزايش داد.