مقاله تاثير تنك خوشه و سطوح مختلف سربرداري شاخه هاي بارور بر عملكرد متعادل و بهبود كيفيت ميوه انگور عسكري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۵ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثير تنك خوشه و سطوح مختلف سربرداري شاخه هاي بارور بر عملكرد متعادل و بهبود كيفيت ميوه انگور عسكري
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنک خوشه
مقاله سربرداري
مقاله عملکرد
مقاله كيفيت
مقاله انگور عسکري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاووسي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: عشقي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: تفضلي بندري عنايت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محصول بيش از اندازه، سايه و طول فصل رشد كوتاه مي توانند موجب كاهش ذخيره كربوهيدرات ها و در نتيجه كاهش كيفيت ميوه گردند. اين پژوهش به منظور بررسي اثرهاي سطوح مختلف تعداد خوشه و سربرداري شاخه هاي بارور بر ايجاد عملكرد متعادل همراه با بهبود ويژگي هاي كيفي انگور عسكري به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلو ك هاي كامل تصادفي كه فاكتور اول شامل تيمار تعداد خوشه با ۷ سطح (شاهد، ۲۵، ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۴۵ و ۵۰ خوشه در بوته) و فاكتور دوم شامل تيمار سربرداري شاخه با ٤ سطح (۰، ۱٫۴، ۱٫۳ و ۱٫۲ طول شاخه) در ٤ تكرار اجرا گرديد. نتايج نشان داد كه كاهش تعداد خوشه به ٢٥ تا ٣٥ عدد در هر بوته، به طور معني داري موجب افزايش ميزان درصد مواد جامد محلول، نسبت TSS/TA و واکنش آب ميوه (pH) گرديد ولي با افزايش تعداد خوشه، كاهش معني داري در ميزان اين صفات ديده شد. تيمار تنك ٢٥ خوشه از نظر درصد اسيد كل نسبت به شاهد اختلاف معني داري را نشان داد. همچنين تيمار سربرداري به طور معني داري موجب افزايش درصد مواد جامد محلول، نسبت TSS/TA، واکنش آب ميوه و کاهش درصد اسيد کل نسبت به شاهد گرديد. تنك خوشه از ٢٥ تا ٤٥ خوشه در هر بوته موجب افزايش معني دار در وزن تك خوشه نسبت به شاهد گرديد ولي بين تيمارهاي شاهد و تيمار ٥٠ خوشه و بين تيمارهاي ٢٥ تا ٥٠ خوشه اختلاف معني داري از نظر افزايش وزن خوشه وجود نداشت. از نظر عملكرد در واحد بوته، تمام تيمارهاي تنك خوشه موجب كاهش معني دار در عملكرد در واحد بوته نسبت به شاهد گرديد ولي تيمارهاي ٢٥ تا ٣٥ خوشه و تيمارهاي ٤٠ تا ٥٠ خوشه در هر بوته اختلاف معني داري را نسبت به هم نشان ندادند. بر اساس نتايج اين پژوهش مي توان تيمار تنك خوشه توام با سربرداري شاخه ها را به منظور افزايش ويژگي هاي كيفي همراه با عملكرد متعادل انگور عسكري در منطقه سردسيري سي سخت توصيه كرد.