مقاله تاثير توانمندسازي نيروي انساني در عملكرد كاركنان اداره كل تعاون استان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تعاون از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثير توانمندسازي نيروي انساني در عملكرد كاركنان اداره كل تعاون استان همدان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمند سازي
مقاله عملکرد
مقاله نيروي انساني
مقاله تعاون
مقاله استان همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سوري مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر با به کارگيري الگوي توماس و ولتهوس، اثر توانمند سازي کارکنان بر عملکرد آنها بررسي شده است. برپايه اين الگو، متغير توانمندسازي از ديدگاه شناختي شامل چهار بعد احساس شايستگي، احساس موثر بودن، احساس خودمختاري و احساس معني دار بودن شغل است.
جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه كاركنان اداره كل تعاون استان همدان است كه با استفاده از روش نمونه گيري طبقه بندي تصادفي متناسب، تعداد ۱۳۲ نفر به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۸ انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات نيز پرسشنامه است.
ارتباط متغيرها با يکديگر توسط آزمونهاي کولموگرف – اسميرنوف و همبستگي پيرسون در قالب نرم افزار spss بررسي شد. يافته هاي تحقيق نشان داد هر چهار بعد احساسي مذکور با عملکرد کارکنان ارتباط معنادار دارد؛ به عبارت ديگر هر چه اين احساسها در کارکنان بيشتر باشد ، ميزان عملکرد آنان بهتر خواهد بود .