مقاله تاثير توان باروري سنين مختلف مولدين نر قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972) بر روي درصد لقاح، درصد چشم زدگي، درصد تفريخ و درصد بازماندگي لارو تا مرحله تغذيه فعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تاثير توان باروري سنين مختلف مولدين نر قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972) بر روي درصد لقاح، درصد چشم زدگي، درصد تفريخ و درصد بازماندگي لارو تا مرحله تغذيه فعال
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپرم
مقاله درصد چشم زدگي
مقاله درصد لقاح
مقاله قزل آلاي رنگين کمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس پور سميه
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي بلوچي شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: گل شاهي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) تنها ماهي سردابي پرورشي در ايران مي باشد. يكي از مهمترين مسايل در پرورش اين ماهي، تكثير مصنوعي و توليد لارو است. در اين بين مولدين نر نقش مهمي در فرآيند تكثير مصنوعي دارند. به اين دليل بررسي اثر توان باروري مولدين نر قزل آلاي رنگين كمان در فصل تكثير ۸۷-۱۳۸۶، بر روي درصد لقاح، درصد چشم زدگي، درصد ظهور لارو و درصد بازماندگي لارو تا مرحله جذب كيسه زرده ضروري به نظر رسيد. براي اين منظور ۳ گروه سني از مولدين نر (۳، ۴ و ۵ ساله) با ماهيان ماده بصورت جداگانه لقاح داده شدند. نتايج نشان داد که بين تيمارهاي مورد بررسي از نظر ميانگين درصد لقاح، تعداد تخم لقاح يافته، درصد بازماندگي تا مرحله چشم زدگي و درصد ظهور لارو اختلاف معني دار آماري وجود دارد (P<0.05). همچنين بين مولدين نر ۳ و ۴ و ۵ ساله از نظر حجم اسپرم اختلاف معني دار آماري مشاهده گرديد (P<0.05). نتايج تصديق كرد که ماهيان نر ۳ ساله از نظر ميانگين، بيشترين درصد اسپرماتوکريت را به خود اختصاص داده و با ماهيان نر ۴ و ۵ ساله اختلاف معني دار آماري دارند (P<0.05). بر اين اساس، تحقيق حاضر نشان داد که تخم هاي حاصل از لقاح اسپرم هاي مولدين نر ۴ ساله و تخمك هاي مخلوط از مولدين ماده، بيشترين ميانگين درصد لقاح (۹۷ درصد)، درصد بازماندگي تا مرحله چشم زدگي (۹۷٫۲۱ درصد)، درصد ظهور لارو (۹۰٫۵۰ درصد)، درصد بازماندگي تا مرحله جذب کيسه زرده (۸۸ درصد) را داشته است.