مقاله تاثير تورم بر رشد اقتصادي در ايران با تاکيد بر نااطميناني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۶۷ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: تاثير تورم بر رشد اقتصادي در ايران با تاکيد بر نااطميناني
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کليدواژگان تورم
مقاله نااطميناني تورم
مقاله رشد اقتصادي
مقاله شکست ساختاري
مقاله مدل واريانس ناهمساني شرطي خود رگرسيو تعميم يافته (GARCH)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيرواني خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: داور بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پديده تورم بويژه در نرخهاي بالا به طور مستقيم و غير مستقيم، هزينه زيادي را بر جامعه تحميل مي نمايد. همچنين پيامدهاي سوء از نااطميناني تورم ناشي مي شود. در اين ارتباط، سوالات زير مطرح است: نرخ تورم و نااطميناني، بر رشد اقتصادي در ايران چه تاثيري دارد؟ آيا نقطه شکست ساختاري بر رابطه ميان تورم و رشد اقتصادي در ايران اثر مي گذارد؟
مطالعه حاضر، به بررسي تاثير تورم و نااطميناني آن بر رشد اقتصادي در دوره ۸۶-۱۳۵۳ با در نظر گرفتن نقطه شکست ساختاري براي اقتصاد ايران و پاسخ به سوالات مطرح شده مي پردازد. براي برآورد مقادير نااطميناني تورم از مدل واريانس ناهمساني شرطي خود رگرسيو تعميم يافته (GARCH)  استفاده شده و بر اساس تحليل داده هاي مورد مطالعه، نقطه شکست ساختاري در نرخ تورم ۲۰ درصد تعيين گرديده است.
در الگوي مورد نظر اين مطالعه رشد اقتصادي، تابعي از نرخ تورم، نرخ رشد حجم پول، نرخ رشد سرمايه ناخالص ثابت حقيقي و نااطميناني تورم مي باشد. نتايج تحقيق حاکي از آن است که تاثير تورم بر رشد اقتصادي منفي مي باشد. در سطوح کمتر از ۲۰ درصد اين تاثير منفي، کمترين مقدار و در نرخ هاي بالاتر، افزايش مي يابد. همچنين تاثير نااطميناني تورم طي دوره مورد مطالعه بر رشد اقتصادي منفي است.