مقاله تاثير توپ زايماني بر شدت درد مرحله فعال زايمان فيزيولوژيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۲۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: تاثير توپ زايماني بر شدت درد مرحله فعال زايمان فيزيولوژيک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توپ زايماني
مقاله زايمان
مقاله مديريت درد
مقاله انقباضات رحمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تعاوني سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهيان سميه
جناب آقای / سرکار خانم: حقاني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: نيساني ساماني ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: درد زايمان که دردي طبيعي، منحصر به فرد و چند فاکتوري است، قسمت اعظمي از اضطراب زنان سنين بارداري را متوجه خود کرده است. براي کاهش اين درد دو روش کلي دارويي و غير دارويي وجود دارد. از آنجاييکه روش هاي دارويي عوارض جانبي به همراه دارد، اخيرا توجه زيادي به روش هاي غير دارويي شده است، از جمله آنها مي توان به استفاده از توپ زايماني اشاره کرد که شامل نشستن بر روي توپ و حرکت لگن مي باشد.
هدف از اين تحقيق بررسي اثرات توپ زايماني بر درد، طول مدت فاز فعال و انقباضات در طول زايمان مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه به صورت کارآزمايي باليني ۶۰ خانم حامله نخست زاي ۱۸ تا ۳۵ ساله انتخاب شدند که به طور تصادفي به دوگروه توپ زايماني و کنترل تقسيم شدند. شدت درد از طريق مقياس سنجش بينايي درد اندازه گيري شد و شدت درد، انقباضات و فاصله انقباضات فاز فعال در دو گروه مقايسه شدند.
يافته ها: ميانگين نمره شدت درد در گروه توپ به طور معني داري از گروه کنترل کمتر بود (P<0.05) ميانگين طول مدت انقباضات رحمي، فاصله انقباضات و طول مدت فاز فعال در دو گروه تفاوت معني داري نداشت.
نتيجه گيري: اگرچه استفاده از توپ زايماني بر روي طول مدت فاز فعال، انقباضات رحمي و فاصله انقباضات تاثيري نداشت، اين روش درماني مکمل توانست موجب کاهش شدت درد فاز فعال زايمان فيزيولوژيک گردد. بنابراين پيشنهاد مي شود که از اين روش مطمئن در تمام طول زايمان طبيعي واژينال و فيزيولوژيک استفاده شود. همچنين انجام پژوهشي جهت بررسي اثرات استفاده ترکيبي روش هاي مکمل توصيه مي گردد.