مقاله تاثير تيمارهاي مختلف حاصلخيزي خاک بر برخي ويژگي هاي اگرومورفولوژيک و موسيلاژ اسفرزه(Plantago ovata Forsk) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۱۹۳ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: تاثير تيمارهاي مختلف حاصلخيزي خاک بر برخي ويژگي هاي اگرومورفولوژيک و موسيلاژ اسفرزه(Plantago ovata Forsk)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسفرزه
مقاله کود شيميايي
مقاله کود دامي
مقاله صفات اگرومورفولوژيک
مقاله موسيلاژ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوريوسف مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: چايي چي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: توکلي افشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده به منظور بررسي تاثير تيمارهاي مختلف حاصلخيزي خاک بر ويژگي هاي اگرومورفولوژيک و موسيلاژ دانه اسفرزه، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار، در گلخانه تحقيقاتي گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم زراعي و دامي دانشگاه تهران انجام گرفت. در اين تحقيق تاثير تيمارهاي مختلف حاصلخيزي شامل شاهد (بدون دريافت کود)، دو سطح کود شيميايي (نيتروژن و فسفر)، دو سطح کود دامي (فضولات گاو شيري) و دو سطح تلفيق کودهاي دامي و شيميايي و تلقيح با کود زيستي فسفات بارور ۲ مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج آزمايش نشان داد که تاثير تيمارهاي مختلف حاصلخيزي خاک بر تمامي ويژگي هاي مورد بررسي معني دار (P≤۰٫۰۵) بود. تيمارهاي حاصلخيزي در مقايسه با شاهد از عملکرد، اجزا عملکرد و موسيلاژ بالاتري برخوردار بودند. تاثير کود زيستي فسفات بارور ۲ بر بيشتر ويژگي هاي مذکور معني دار (P≤۰٫۰۵) بود. درصد موسيلاژ دانه تحت تاثير کود زيستي فسفات بارور ۲ قرار نگرفت. تيمارهاي کود دامي و تلفيق کودهاي دامي و شيميايي در مقايسه با تيمار کود شيميايي از تاثير بيشتري برخوردار بوده و عملکرد دانه و موسيلاژ را به طور معني داري افزايش دادند. بيشترين عملکرد دانه در حدود ۹۱۶٫۰ گرم در بوته از تيمار ۲۰ کيلوگرم نيتروژن و ۱۰ کيلوگرم فسفر (N20 P10) باضافه ۲۰ تن کود دامي در هکتار به همراه تلقيح با کودزيستي فسفات بارور ۲ حاصل شد.