مقاله تاثير تيمارهاي کم آبياري بر تجمع پرولين، قندهاي آزاد محلول و پتاسيم در ارقام گندم نان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۱۶ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثير تيمارهاي کم آبياري بر تجمع پرولين، قندهاي آزاد محلول و پتاسيم در ارقام گندم نان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کم آبياري
مقاله پرولين
مقاله قند هاي آزاد محلول
مقاله پتاسيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان زاده حميد
جناب آقای / سرکار خانم: نوزادنميني كريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير تيمارهاي کم آبياري بر تجمع پرولين، قند هاي آزاد محلول، پتاسيم و محتواي نسبي آب برگ در مرحله گرده افشاني سه رقم گندم نان، آزمايشي درسال زراعي ۱۳۸۵-۱۳۸۴ بصورت کرت هاي خرد شده، با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار به اجرا درآمد. کرت هاي اصلي شامل آبياري پس از ۷۰، ۹۰ و ۱۱۰ ميليمتر تبخير تجمعي از تشک تبخير کلاس آ و کرت هاي فرعي شامل ارقام گندم مهدوي، قدس و بک – کراس روشن بودند. تيمارهاي آبياري پس از ۷۰ و ۹۰ ميليمتر تبخير، از نظر مقدار پرولين و قندهاي آزاد محلول تفاوت معني داري نداشتند، ولي افزايش معني داري در درصد پتاسيم مشاهده شد. افزايش فاصله آبياري از ۹۰ به ۱۱۰ ميليمتر تبخير، سبب افزايش معني دار مقادير پرولين و قندهاي آزاد محلول شد ولي تاثيري بر درصد پتاسيم نداشت. ارقام مورد مطالعه از نظر مقدار تجمع پرولين و قندهاي آزاد محلول تفاوت معني داري با يکديگر داشتند، به طوري که ارقام قدس و بک کراس روشن بترتيب داراي بيشترين و کمترين مقادير تجمع پرولين بودند. بين محتواي نسبي آب برگ در ارقام و مقدار پرولين، درصد قندهاي آزاد محلول و درصد پتاسيم ارقام، همروندي مثبتي مشاهده شد. رقم قدس که داراي بالاترين مقدار پرولين، درصد قندهاي آزاد محلول و درصد پتاسيم بود، محتواي نسبي آب برگ بيشتري داشت و اين امر سبب شد که تعداد دانه در سنبله بيشتري داشته باشد.