مقاله تاثير تيمار نبضي و پيوسته محلول ‎هاي نگهدارنده شيميايي بر افزايش کيفيت و عمر پس از برداشت گل شاخه بريده ميخک (Dianthus caryophyllus L., cv.Yellow Candy) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۴۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثير تيمار نبضي و پيوسته محلول ‎هاي نگهدارنده شيميايي بر افزايش کيفيت و عمر پس از برداشت گل شاخه بريده ميخک (Dianthus caryophyllus L., cv.Yellow Candy)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استات کلسيم
مقاله گل شاخه بريدني ميخک
مقاله ۸- هيدروکسي کوئينولين سيترات
مقاله تيمار نبضي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاده باقري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نماينده آنيتا
جناب آقای / سرکار خانم: صولتي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جوانمردي شورانگيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميخک (Dianthus caryophyllus L.) يکي از رايج ترين گل هاي بريدني در بسياري از کشورها بوده و داراي اهميت زياد اقتصادي در صنعت گل ‎کاري است. به کمک برخي مواد مي توان ماندگاري گل هاي بريدني را افزايش داد. اين پژوهش با هدف مطالعه اثر برخي محلول‎ هاي شيميايي در زمان پس از برداشت گل هاي بريدني ميخک رقم Yellow Candy به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي (فاکتور A تيمارهاي شيميايي شامل شاهد، ساکاروز ۵%، ۸- هيدروکسي کوئنين با غلظت ۳۵۰ و ۵۰۰ ميلي گرم بر ليتر، سالسيليک اسيد با غلظت ۳۰۰ و ۵۰۰ ميلي گرم بر ليتر، استات کلسيم با غلظت ۲ و ۳ ميلي مولار بر ليتر و فاکتور B مدت زمان اعمال تيمار شامل هفت ساعت، ۱۴ ساعت، ۲۱ ساعت و پيوسته) در سه تکرار انجام گرديد و صفات عمر گلجايي، وزن ‎تر، جذب آب و کيفيت ظاهري بررسي شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که محلول هاي شيميايي تاثير معني ‎داري بر صفات مورد بررسي داشتند (P£%۱). اثر زمان محلول ‎دهي نيز بر صفات مورد بررسي (به جز صفت جذب آب) معني دار بود (P£%۱). هم‎ چنين اثر متقابل نوع محلول و زمان محلول دهي براي تمامي صفات معني دار بود (P£%۱). نتايج مقايسه ميانگين نشان داد که تيمار دو ميلي ‎مولار بر ليتر استات کلسيم بر صفت عمر گلجايي، تيمار ۸- هيدروکسي کوئنين سيترات با غلظت ۵۰۰ ميلي‏ گرم بر ليتر بر صفت وزن ‎تر و کيفيت ظاهري و تيمار ۸- هيدروکسي کوئنين سيترات با غلظت ۳۵۰ ميلي ‎گرم بر ليتر بر صفت جذب آب بيشترين تاثير را داشته اند. اسيد ساليسيليک نيز اثر سودمندي در افزايش کيفيت گل شاخه بريدني ميخک نشان داد. در اين آزمايش تيمار نبضي (pulsing) 7 ساعت محلول دهي، بيشترين تاثير را روي اغلب صفات بررسي شده داشت. به طور کلي، نقش استات کلسيم در بهبود کيفيت گل هاي بريده ميخک، به دليل به تاخير انداختن و غير فعال‎ کردن برخي فرآيندهاي تخريبي و فيزيولوژيکي توسط کلسيم است. هم ‎چنين ماده ۸-HQC به دليل خاصيت ضد ميکروبي که دارد از تجمع ميکروار گانيسم ها در آوندها جلوگيري مي کند و مانع بسته شدن آوندها مي شود.