مقاله تاثير تکاليف نوشتاري مبتني بر اصول تدريس ساختن گرايي بر پيشرفت تحصيلي درس مطالعات اجتماعي دانش آموزان پسر سال اول متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: تاثير تکاليف نوشتاري مبتني بر اصول تدريس ساختن گرايي بر پيشرفت تحصيلي درس مطالعات اجتماعي دانش آموزان پسر سال اول متوسطه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصول تدريس نظريه ساختن گرايي
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله تکاليف نوشتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش طراحي تکاليف نوشتاري مبتني بر نظريه ساختن گرايي و بررسي تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي مطالعات اجتماعي دانش آموزان پسر سال اول متوسطه بوده است. براي اين منظور از دانش آموزان پسر سال متوسطه شهرستان ملاير، نمونه اي به حجم ۵۲ نفر، به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي در قالب دو کلاس طبيعي انتخاب شده و به صورت تصادفي در گروه آزمايش و کنترل جايگزين گرديد و سپس متغيرهاي تاثيرگذار احتمالي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از جمله پايه تحصيلي، رشته، جنسيت، و هوش آزمودني هاي دو گروه کنترل شد. براي آزمودن تاثير تکاليف نوشتاري مبتني بر اصول تدريس نظريه ساختن گرايي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از يک طرح شبه آزمايشي پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد و براي سنجش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعي از يک آزمون انشايي محقق ساخته استفاده شده است. تکاليف نوشتاري طراحي شده براي درس مطالعات اجتماعي سال اول متوسطه به مدت ۴٫۵ ماه و ۱۶ جلسه آموزشي براي گروه آزمايش اعمال گرديد. اما گروه کنترل، بدون دريافت تکاليف نوشتاري، به فعاليت هاي معمول خود ادامه داد. داده ها با استفاده از آزمون t براي گروه هاي مستقل تحليل شد. نتايج نشان داد بين ميانگين نمرات پيشرفت تحصيل گروه آزمايش و گروه کنترل در سطح کمتر از ۰٫۰۱ تفاوت معني دار وجود دارد. اين تفاوت در تمام سطوح شناختي دانش، فهميدن، به کار بستن و بالاتر نيز در سطح کمتر از ۰٫۰۱ معني دار بود. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که استفاده از تکاليف نوشتاري مبتني بر اصول تدريس نظريه ساختن گرايي، پيشرفت تحصيلي دانش آموزان را به خصوص در سطوح پيچيده تر يادگيري افزايش داده است.