مقاله تاثير جريان هوا، باران و گذشت زمان بر بقاي پرمترين در يونيفرم هاي نظامي آغشته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۵۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تاثير جريان هوا، باران و گذشت زمان بر بقاي پرمترين در يونيفرم هاي نظامي آغشته
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آغشته سازي
مقاله پرمترين
مقاله يونيفرم هاي نظامي
مقاله جريان هوا
مقاله باران
مقاله گذشت زمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوبدل مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: عوامل مختلفي مي توانند در دوام مولكول هاي پرمترين روي الياف آغشته، تاثير گذار باشند. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير عوامل محيطي نظير جريان هوا، باران و گذشت زمان بر ميزان باقيمانده پرمترين در الياف پارچه هاي انواع يونيفرم هاي نظامي بود.
روش ها: بررسي حاضر مطالعه اي تجربي است. در اين مطالعه پارچه هاي يونيفرم هاي رايج در نيروهاي نظامي و انتظامي ايران با امولسيون غليظ حشره كش پرمترين %۱۰ به ميزان ۱۲۵mg/cm2 و به روش غرقابي آغشته شد. سپس تاثير عوامل محيطي جريان هوا، غوطه ورسازي در آب و نيز گذشت زمان بر باقيماندگي پرمترين لباس هاي آغشته مورد بررسي قرار گرفت. براي تعيين ميزان باقيماندگي پرمترين از روش پيشرفته كروماتوگرافي لايه نازك استفاده شد.
يافته ها: پس از قرارگيري به مدت ۱۲ هفته مداوم و شبانه روزي در معرض جريان هوا، به طور ميانگين و بدون در نظر گرفتن نوع يونيفرم، ۸۹٫۷±۲mg/cm2 معادل %۷۱٫۷ ميزان پرمترين روي الياف باقي ماند. پس از ۱۲٫۵ ساعت غوطه ورسازي يونيفرم هاي آغشته به پرمترين در آب، ۹۳٫۵±۲٫۷mg/cm2 معادل %۷۵ ميزان پرمترين روي الياف باقي ماند. نگهداري پارچه هاي آغشته به مدت ۶ ماه به دور از تاثير عوامل محيطي در تاريكي و شرايط آزمايشگاهي به صورت بسته بندي شده، باعث كاهش معني داري در ميزان پرمترين آن نشد.
نتيجه گيري: عوامل محيطي نظير باد و جريان هوا، باران و فعل و انفعالات شيميايي كه به مرور و در اثر گذشت زمان اتفاق مي افتد، همگي در دوام و بقاي پرمترين موجود در يونيفرم هاي آغشته، اثر ملايم و كمي دارند و نمي توانند تاثير زيادي در كاهش كارآيي يونيفرم هاي آغشته داشته باشند.