مقاله تاثير جزء پروتئيني و DNA توکسوپلاسما گوندي بر توليد نيتريک اکسايد و رشد و بقا ماکروفاژهاي صفاقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۷ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: تاثير جزء پروتئيني و DNA توکسوپلاسما گوندي بر توليد نيتريک اکسايد و رشد و بقا ماکروفاژهاي صفاقي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توکسوپلاسما گوندي
مقاله ماکروفاژ
مقاله نيتريک اکسايد
مقاله آزمون MTT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمندي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي مرادي منيره
جناب آقای / سرکار خانم: رودباري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: آماري افشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: توکسوپلاسما گوندي يک انگل داخل سلولي اجباري است که به طيف وسيعي از سلول ها از جمله ماکروفاژها حمله کرده و در آن ها به صورت زنده مي ماند. جزيي از توکسوپلاسما که در ساز و کارگريز آن از سيستم ايمني و دفاع توکسوپلاسما شرکت مي کند به طور کامل مشخص نشده است. در اين مطالعه تاثير جزء DNA و پروتئين توکسوپلاسما بر روي توانايي تکثير و توليد نيتريک اکسايد از ماکروفاژهاي صفاقي بررسي شد.
روش کار: زنده بودن ماکروفاژها به کمک آزمون توانايي احيا ۳- (۴ و ۵ – دي متيل تترازول – ۲ – يل)۲ و ۵ – دي فنيل تترازوليوم برمايد (MTT) و ميزان توليد نيتريت با استفاده از روش گريس ارزيابي شد.
يافته ها: ميزان احيا MTT و در نتيجه ميزان رشد و فعاليت در دوز ۲۰۰ نانوگرم در ميلي ليتر به طور معني داري کم تر از کنترل منفي بود (P=0.022)، ولي در مورد ساير دوزهاي پروتئيني از نظر آماري معني دار نبود (P>0.05). به علاوه دوزهاي مختلف از جزء پروتئيني توکسوپلاسما بر ميزان توليد نيتريک اکسايد تاثيري نداشتند (P>0.05). ميزان احيا MTT و توليد نيتريک اکسايد در دوزهاي مختلف جزء DNA تفاوتي نداشتند (P>0.05).
بحث و نتيجه گيري: مطابق با نتايج حاصل از اين مطالعه، جزء پروتئيني توکسوپلاسما اثر مهارکنندگي وابسته به دوز بر روي حيات و فعاليت ماکروفاژها دارد ولي بر ميزان توليد نيتريک اکسايد از ماکروفاژ تاثيري ندارد. جزء DNA تلخيص شده از توکسوپلاسما ميزان توليد نيتريک اکسايد و حيات ماکروفاژها را تحت تاثير قرار نمي دهد. بنابراين توانايي گريز توکسوپلاسما گوندي از ساز و کارهاي دفاعي ماکروفاژ وابسته به جزيي از ترکيب پروتئيني آن است.