مقاله تاثير جزوات آموزشي مقابله با بلايا بر ميزان آگاهي افراد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله طب نظامي از صفحه ۱۶۱ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثير جزوات آموزشي مقابله با بلايا بر ميزان آگاهي افراد
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جزوات آموزشي
مقاله بلاياي طبيعي
مقاله آگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفي نيا مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: دانيال زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قميان زهره
جناب آقای / سرکار خانم: حائري علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: بلاياي طبيعي هر ساله هزاران قرباني گرفته، خسارات مالي فراواني وارد مي كنند. در تمامي حوادث اولين كساني كه اقدام به نجات مصدومان مي كنند، افرادي هستند كه در محل حادثه حضور دارند. در اين پژوهش تاثير جزوات آموزشي مقابله با اثرات بلاياي طبيعي بر آگاهي مردم بررسي شد.
روش ها: اين پژوهش به صورت پيش آزمون و پس آزمون در مناطق افسريه، وصال شيرازي و پاسداران شهر تهران انجام شد. بلوك ها و خانوارهاي ساكن مناطق به طور تصادفي انتخاب شدند. سپس، افرادي در بلوك ها (۶۵-۱۵ ساله) پرسش نامه اول را تكميل كردند. حجم نمونه، طبق اصول علمي ۳۸۰ نفر در هر منطقه با استفاده از نمونه گيري خوشه اي انتخاب شد. براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه ۲۰ گويه اي ۴ گزينه اي در هشت مولفه (زلزله، آتش سوزي، سيل، يخ بندان، مواد شيميايي، رعد و برق، جبهه آتش و آتشفشان) استفاده شد؛ در انتهاي مصاحبه جزوات آموزشي به افراد داده شد. پس از ۲ هفته مجددا پرسش نامه توسط همان فرد قبلي تكميل شد. سپس، اطلاعات جمع آوري شد و مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: %۵۳٫۴ نمونه ها زن بودند. ميانگين سني زنان ۲۶٫۱ و مردان ۲۷ سال بود. %۳۵٫۵ در منطقه ۳، %۳۱٫۸ در منطقه ۶ و %۳۲٫۷ در منطقه ۱۴ ساكن بودند. بيشترين آگاهي قبل از ارايه جزوات مربوط به سيل و كمترين آگاهي مربوط به يخبندان بود. بيشترين آگاهي بعد از ارايه جزوات آموزشي مربوط به آتشفشان و كمترين آگاهي در مورد آتش سوزي بود.
نتيجه گيري: جزوات آموزشي مقابله با بلاياي طبيعي، در تمامي زمينه ها باعث افزايش آگاهي افراد مي شود.