مقاله تاثير جهاني شدن اقتصاد بر اشتغال در ايران (و برخي كشورهاي درحال توسعه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در دانش و توسعه از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: تاثير جهاني شدن اقتصاد بر اشتغال در ايران (و برخي كشورهاي درحال توسعه)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن اقتصاد
مقاله اشتغال
مقاله بازار کار
مقاله کشورهاي در حال توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرجي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: علي پوريان معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه ‌هاي اخير، در اقتصاد جهاني تغييرات خيلي سريع به‌ وقوع پيوسته که موجب تغيير شکل ساختار اشتغال در مقياس جهاني و ادغام بيشتر اقتصادهاي ملي در اقتصاد جهاني شده است. همچنين حجم تجارت جهاني و جريان سرمايه بين کشورها به بالاترين سطح خود از لحاظ تاريخي رسيده است. فناوري ارتباطات و حمل و نقل موجب ايجاد شبکه ‌هاي پيچيده بين المللي توليد گشته و توليدات صنعتي و صادراتي کشورهاي در حال توسعه، بويژه کشور چين و عرضه جهاني آنها، به سطح بي سابقه اي رسيده است. تغييرات اساسي در سياست ‌هاي اقتصادي، پروسه (جريان) جهاني شدن را همراهي مي‌ کند. تاکيد اين سياست‌ ها بر روي نرخ پايين تورم، آزادسازي بازارها، کاهش تصدي دولت و بخش عمومي و گسترش جريان فرامرزي کالاها و خدمات و امور مالي است. در اين مقاله، رابطه بين جهاني شدن اقتصاد و سطح اشتغال در ايران و برخي کشورهاي در حال توسعه براي دوره زماني ۱۹۸۸-۲۰۰۴ از طريق روش رگرسيوني داده‌ هاي تلفيقي بررسي شده است. بر اساس يافته هاي تحقيق، شاخص نسبت صادرات و واردات به کل GDP به عنوان شاخص جهاني شدن اقتصاد در مورد کشورهاي مورد مطالعه، معني دار و مطابق تئوري مي ‌باشد. شاخص نسبت سرمايه گذاري خارجي به کل تشکيل سرمايه ناخالص داخلي به عنوان ديگر شاخص جهاني شدن، مطابق با تئوري بوده، اما ضريب آن بي معني است. با افزايش ميزان توليد کالاها و خدمات و نسبت صادرات با تکنولوژي بالا به کل صادرات در اين کشورها سطح اشتغال افزايش يافته، که اين امر مطابق با تئوري و از لحاظ آماري معني دار است. همچنين با افزايش سطح دستمزدها، سطح اشتغال در کشورهاي مورد مطالعه، مطابق با تئوري، کاهش يافته است.