مقاله تاثير جويدن آدامس بر تجمع پلاك دنداني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۴۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثير جويدن آدامس بر تجمع پلاك دنداني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلاك دنداني
مقاله آدامس
مقاله پوسيدگي زا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي نوگوراني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بني هاشمي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعات نشان مي دهند که جويدن آدامس حاوي ساکاروز پوسيدگي زا است. هدف از اين تحقيق مقايسه تاثير دو نوع آدامس با و بدون ساکاروز بر تجمع پلاک دنداني و مقايسه آن با گروه کنترل بود.
روش بررسي: اين مطالعه تجربي با همکاري داوطلبانه بيست و سه دانشجوي مرد دندانپزشکي درسه دوره هفت روزه با فواصل دو هفته استراحت انجام شد. در دوره اول از داوطلبان خواسته شد که روزانه تعداد پنج عدد آدامس اليپس (حاوي ساکاروز) و در دوره دوم، آدامس اربيت (فاقد ساکاروز) را به مدت ۲۰ دقيقه بعد از صرف وعده هاي غذايي اصلي و ميان وعده ها بجوند. دوره سوم بدون مصرف آدامس انجام گرديد. قبل و بعد از هر دوره شاخصSillness & Loe  اندازه گيري شد درضمن از داوطلبان خواسته شد. تا در اين دوره ها از مصرف هرگونه آدامس ديگر خودداري نمايند. تحليل يافته ها توسط آناليز واريانس با مشاهدات تکراري و paired T-test انجام گرفت
يافته ها: نتايج نشان داد که نه تنها جويدن آدامس فاقد ساکاروز بلکه جويدن آدامس حاوي ساکاروز نيز باعث کاهش معني دار پلاک دنداني  شد (P<0.001). مقايسه ميانگين تجمع پلاك دندان ها در دو گروه آدامس حاوي ساكاروز و فاقد ساكاروز نشان داد که آدامس فاقد ساکاروز به طور معني داري در کاهش تجمع پلاک دنداني ازآدامس حاوي ساکاروز موثرتر بود (P>0.001).
نتيجه گيري: اگرچه تاثير آدامس فاقد ساکاروز به طور معني داري نسبت به آدامس حاوي ساکاروز در کاهش تجمع پلاک دنداني بيشتر بود، جويدن آدامس حتي از نوع حاوي ساکاروز نيزموجب کاهش تجمع پلاک دنداني مي شود.