مقاله تاثير جويدن آدامس بر روي حرکات دودي دستگاه گوارش بعد از عمل جراحي آپا ندکتومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۳۸ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تاثير جويدن آدامس بر روي حرکات دودي دستگاه گوارش بعد از عمل جراحي آپا ندکتومي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جويدن آدامس
مقاله مراقبت بعد از عمل
مقاله ايلئوس
مقاله آپاندکتومي
مقاله دفع مدفوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام پور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: نيازي ماني

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: انسداد روده بعد از عمل جراحي موجب جمع شدن ترشح و تهوع، استفراغ، نفخ شکم و حتي درد مي گردد، جويدن آدامس يکي از روش هايي است که مي تواند طول مدت انسداد گذرا را کم کند اين تحقيق با هدف تاثيرجويدن آدامس بر روي حرکات دودي دستگاه گوارش بعد از عمل آپاندکتومي اجرا شده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت کارآزمايي باليني تصادفي دو سوکور، با تعداد ۴۶ بيمار واجد شرايط انجام گرفت. بيماران به دو گروه مورد و شاهد تقسيم شدند. گروه مورد، عمل جويدن آدامس را سه بار و هر بار به مدت ۲۰ دقيقه در زمان هاي ۴ ، ۱۰ و ۱۸ ساعت بعد از به هوش آمدن انجام دادند ولي در گروه شاهد هيچ مداخله اي انجام نشد سپس در هر دو گروه هر دو ساعت با استفاده از گوشي پزشکي صداهاي روده اي توسط پزشک چک شد. همچنين با سوال کردن از بيمار هر دو ساعت در مورد دفع گاز و مدفوع اطلاعات جمع آوري و ثبت شد سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: به طور ميانگين اولين صداي روده اي در گروه مورد در ساعت ۴۱/۰±۰۸/۲ساعت و در گروه شاهد در ساعت ۴۵/۱±۱۳/۳ مشاهد شد. دفع مدفوع در گروه مورد در ساعت ۵۹/۱۴±۸/۲۶ و در گروه شاهد ساعت ۹۲/۱۳±۰۸/۵۰ مشاهده شد. همچنين زمان اولين دفع گاز در گروه مورد در ساعت ۷۷/۱۰±۹۱/۱۱ ولي در گروه شاهد در ساعت ۱۱/۱۲±۲۱/۲۹ بود. با توجه به مشاهدات صورت گرفته، اختلاف معني داري بين دو گروه از نظر آزمون هاي مورد بررسي، مشاهد شد (p=0.002).
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد جويدن آدامس مي تواند به حرکات دودي دستگاه گوارش بعد از عمل برداشتن آپانديس کمک کند.