مقاله تاثير جو خانوادگي بر تمايلات روان رنجورانه فرزندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۴۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثير جو خانوادگي بر تمايلات روان رنجورانه فرزندان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو خانوادگي
مقاله تمايلات روان رنجوري
مقاله شخصيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرخ زاد پگاه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، تاثير جو خانوادگي بر تمايلات روان رنجورانه فرزندان بود. به اين منظور ۷۰ نفر از دانشجويان دختر دانشگاه به شيوه در دسترس از دانشجويان دانشکده روان شناسي و مشاوره دانشگاه هاي مختلف در استان تهران انتخاب و با پرسشنامه هاي جو خانوادگي و شخصيت روان رنجور مورد آزمون قرار گرفتند. يافته ها، نشان مي داد که بين گرايش هاي روان رنجورانه فرزندان با انسجام و بيانگري خانوادگي، رابطه منفي و معناداري وجود دارد گرايش هاي روان رنجورانه با تعارض خانوادگي، رابطه مثبت و معناداري دارد و در بعد رشد شخصي خانوادگي، بين گرايش هاي روان رنجورانه فرزندان با پيشرفت مداري، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.