مقاله تاثير حرکات ساده ورزشي و وضعيت صحيح انجام کارهاي روزانه بر متغيرهاي موثر بر کمردرد در دوران بارداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۰ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۴۸ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثير حرکات ساده ورزشي و وضعيت صحيح انجام کارهاي روزانه بر متغيرهاي موثر بر کمردرد در دوران بارداري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمردرد
مقاله فعاليت روزانه،حرکات ساده ورزشي
مقاله حاملگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زند سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زماني اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات محدودي براي اثبات اثرات مختلف ورزش بر کمردرد در زنان انجام شده است. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير انجام ورزش مناسب و وضعيت بدني صحيح در هنگام فعاليت هاي روزانه دوران بارداري طراحي شد.
روش کار: اين پژوهش يک مطالعه تجربي است که در سال ۱۳۸۸ روي ۱۳۲ نفر از خانم هاي باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي- درماني و مطب هاي متخصصين زنان و زايمان شهر اراک که به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند، انجام شد. شرکت کنندگان با استفاده از روش تخصيص بلوکي به دو گروه مورد و شاهد تقسيم شدند. پژوهش در چهار مرحله اخذ شرح حال، تعليم، اجرا و ارزيابي نهايي انجام شد. داده ها با آزمون هاي آماري توصيفي و تحليلي به کمک نرم افزارSPSS (نسخه ۱۱) تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: اکثر زنان در هر دو گروه نوع درد را يک طرفه، در ناحيه پايين کمر و با ماهيت تيرکشنده به صورت متناوب گزارش کردند. ۱۸٫۲% گروه مورد و ۳۶٫۶% گروه کنترل مبتلا به کمردرد دوران بارداري بودند (p<0.05). در گروه کنترل ۳۱٫۸% بلند کردن جسم سنگين، راه رفتن و ايستادن طولاني را تواما و همچنين فعاليت روزانه را به تنهايي عامل موثر بر درد گزارش کردند.
نتيجه گيري: ورزش در دوران بارداري موجب حذف کمردرد نمي شود، اما کنترل عوامل موثر بر آن در کاهش کمر درد اين دوران مفيد است.