مقاله تاثير حشره کش ايميداکلوپرايد روي درصد جوانه زني كنيديوم و رشد ميسليوم قارچ هاي Beauveria bassiana و Lecanicillium muscarium در شرايط آزمايشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در آفات و بيماريهاي گياهي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: تاثير حشره کش ايميداکلوپرايد روي درصد جوانه زني كنيديوم و رشد ميسليوم قارچ هاي Beauveria bassiana و Lecanicillium muscarium در شرايط آزمايشگاه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايميداکلوپرايد
مقاله جوانه زني کنيديوم
مقاله رشد ميسليوم
مقاله Beauveria bassiana،Lecanicillium muscarium

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكان ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حشره کش ها ممکن است تحت تاثير ترکيبات شيميايي، عوامل محيطي و آفت کش هاي زيستي روي قارچ هاي بيمارگر داراي تاثيرات مختلفي باشند. عدم توجه به اين نکته مي تواند مانعي براي توسعه قارچ ها در مزرعه و شيوع بيماري محسوب شود. در اين بررسي سازگاري Beauveria bassiana و Lecanicillium muscariumبا غلظت هاي مختلف ايميداکلوپرايد بررسي شد. آزمايش اثر ايميداکلوپرايد در سه غلظت ميانگين، نصف غلظت ميانگين و دو برابر غلظت ميانگين روي جوانه زني كنيديوم و رشد رويشي دو قارچ فوق در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با شش تكرار انجام شد. نتايج نشان داد ايميداکلوپرايد با L. muscarium سازگار نيست و در غلظت دو برابر ميانگين سبب بازداري كامل از رشد آن شد. اما افزايش رشد روزانه ميسليوم در B. bassiana در شاهد تفاوت معني داري با دو برابر غلظت ميانگين نداشت، همچنين در غلظت دو برابر ميانگين جوانه زني کنيديوم B. bassiana برعکس L. muscarium تحت تاثير ايميداکلوپرايد قرار نگرفت.