مقاله تاثير حكمراني خوب بر رشد اقتصادي در گروه کشورهاي منتخب OPEC و OECD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثير حكمراني خوب بر رشد اقتصادي در گروه کشورهاي منتخب OPEC و OECD
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حکمراني خوب
مقاله رشد اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كميجاني اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: سلاطين پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حکمراني خوب به عنوان فرصتي براي جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي، افزايش رشد اقتصادي، امنيت اقتصادي و بهبود محيط کسب و کاراز طريق به کارگيري شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخگويي، ثبات سياسي و عدم خشونت، کارآيي و اثر بخشي دولت، کيفيت مقررات، حاکميت قانون و کنترل فساد که توسط بانک جهاني براي کشورهاي مختلف محاسبه شده، مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد.
در اين مقاله بر اساس مباني تئوريکي و کانال هاي مختلف تاثيرگذاري، ارتباط ميان کيفيت حکمراني و رشد اقتصادي بررسي شده است. با معرفي مدل، اين ارتباط در دو گروه کشورهاي عضو OPEC و OECD با استفاده از روش داده هاي تلفيقي در دوره ۲۰۰۷-۱۹۹۶ آزمون گرديده است. نتايج نشان مي دهد:
ـ ارتباط مثبت و معني داري ميان شاخص کيفيت حکمراني و رشد اقتصادي در هر دو گروه وجود دارد.
ـ ميزان تاثيرگذاري شاخص کيفيت حکمراني بر رشد اقتصادي در گروه کشورهاي عضو  OPECبيشتر از گروه کشورهاي عضو OECD مي باشد.
ـ شاخص ثبات سياسي در گروه کشورهاي عضو OPEC و شاخص کنترل فساد در گروه کشورهاي عضو OECD داراي بيشترين تاثير بر نرخ رشد اقتصادي مي باشند.