مقاله تاثير حمايت ادراك شده از سوي سازمان بر تعهد كاركنان و عملكرد سازماني: مطالعه اي در شعب بانك ملت شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه علوم مديريت ايران از صفحه ۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثير حمايت ادراك شده از سوي سازمان بر تعهد كاركنان و عملكرد سازماني: مطالعه اي در شعب بانك ملت شهر تهران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حمايت ادراك شده از سوي سازمان
مقاله تعهد سازماني
مقاله عملكرد سازماني
مقاله بانك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالقاني غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ديوانداري علي
جناب آقای / سرکار خانم: شيرمحمدي مليكا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حمايت ادراك شده از سوي سازمان يكي از موضوعاتي است كه به تازگي در حوزه رفتار سازماني و مديريت منابع انساني مطرح شده است. حمايتي كه كاركنان از سوي سازمان احساس مي كنند باوري است مبتني بر اين كه سازمان تا چه حد از همكاري هايشان قدرداني مي كند و به رفاه آن ها اهميت مي دهد. هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه بين حمايتي كه كاركنان از سوي سازمان ادراك مي كنند و تعهد آن ها به سازمان و همچنين عملكرد سازماني است. اين پژوهش در ۶۴ شعبه بانك ملت انجام گرفت و ابزار گردآوري داده هاي آن پرسشنامه حمايت ادراك شده آيزنبرگر، هانتينگتون، هاچيسون و سوآ (۱۹۸۶) و پرسشنامه تعهد سازماني مير و آلن (۱۹۹۷) بود كه بين ۷۸۹ نفر از كاركنان شعب منتخب توزيع و جمع آوري شد. براي تحليل داده ها از تحليل همبستگي استفاده شد و نتايج نشان داد همبستگي مثبت و معناداري بين حمايت ادراك شده از سوي سازمان و تعهد عاطفي و همچنين تعهد هنجاري كاركنان وجود دارد. علاوه بر اين بين حمايت ادراك شده از سوي سازمان و تعهد استمراري و عملكرد سازماني رابطه معناداري مشاهده نشد. اين پژوهش نقش حمايت از كاركنان را در بالا بردن تعهد عاطفي و تعهد هنجاري نشان مي دهد. سازمان مي تواند با ارزش قايل شدن براي همكاري كاركنان در جهت بهبود عملكردش، قدرداني به موقع از تلاش هاي اضافي كاركنان، توجه به رفاه كلي كاركنان و توجه به رضايت همه جانبه آن ها سطح حمايت ادراك شده را ارتقا بخشد و از پيامد مثبت آن يعني تعلق خاطر و وابستگي عاطفي و همچنين تعهد هنجاري كاركنان بهره مند شود.