مقاله تاثير حمله محمود افغان بر اوضاع سياسي و اجتماعي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۷ در مسكويه از صفحه ۱۶۵ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: تاثير حمله محمود افغان بر اوضاع سياسي و اجتماعي ايران
این مقاله دارای ۴۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله شاه سلطان حسين
مقاله محمود غلزايي
مقاله هرات
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعبان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش در صدد است حوادث مربوط به سقوط دولت صفويه و تسلط افغان ها را بر ايران بررسي نمايد. در اين دوره دولت صفويه ابهت دوره شاه عباس را نداشت و توسط عده اي غلزايي سقوط کرد. در اين پژوهش علت و چگونگي تسلط افغان ها و اثرات اجتماعي و اقتصادي حاکميت آن ها مورد بررسي قرار گرفته است. افغان هايي که به رهبري محمود افغان به ايران حمله کردند، از طايفه غلزايي بودند و در شهر قندهار سکونت داشتند. آنان در اثر نارضايتي از دولت صفوي شورش کردند و از راه کوير وارد تخت گاه صفويان شدند. آنان با وجود تعداد کم، در اثر ضعف سپاه صفويان، بدون مقاومت وارد اصفهان شدند و شاه سلطان حسين نيز تسليم شد. محمود افغان مانند سردار قاهري وارد شهر شد و با گرفتن فتوا شروع به قتل عام و غارت نمود. اما سلطنت محمود چندان دوامي نداشت. چرا که سياست هاي وي تبديل به خشونت و خون ريزي گرديد و تنها بر اطراف اصفهان و قسمت هايي از کرمان و سيستان سلطه داشت. حاکميت افغان ها در ايران سبب از هم پاشيدن نهادهاي اجتماعي گرديد که در طول حکومت صفويه شکل گرفته بود. در عين حال، سبب تنفر و انزجار عمومي از افغان ها شد. بسياري از مردم در اثر جنگ هاي پي در پي و شورش، قتل عام گرديدند. حاکميت افغان ها هم چنين سبب تعطيلي مدارس و مراکز علمي نيز گرديد.