مقاله تاثير حکمراني خوب بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشورهاي با درآمد متوسط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات اقتصاد بين الملل (International Economic Studies) (انگليسي) از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثير حکمراني خوب بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشورهاي با درآمد متوسط
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه گذاري مستقيم خارجي
مقاله حکمراني خوب
مقاله داده هاي تابلويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآرا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسديان زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عملکرد اقتصادي کشورها در طول زمان، تا حد زيادي به محيط سياسي، نهادي و قانوني آنها وابسته است. اين نهادها و سياست ها، مشخص کننده کيفيت حکمراني در بين کشورها هستند. در اين بررسي به روش داده هاي پانلي، شاخص هاي توسعه يافته جديدي را بکار مي بريم تا تاثير حکمراني خوب بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي براي ۱۵ کشور با درآمد متوسط (شامل ايران) بين سال هاي ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵ را برآورد شود. نتايج تخمين ها نشان مي دهد که شاخص حکمراني خوب، توليد ناخالص داخلي سرانه و زير ساخت ها اثر مثبت و معني دار و نرخ تورم اثر منفي و معني داري بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي داشته اند. در نهايت، شاخص حکمراني خوب به اجزا آن يعني حق اظهار نظر و پاسخگويي، ثبات سياسي، اثر بخشي، کيفيت قوانين و مقررات، حاکميت قانون و کنترل فساد تفکيک شد. نتايج اين الگو نشان مي دهد که هر يک از اين اجزا اثر معني داري بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي دارند. در ميان مولفه هاي مذکور فساد مهمترين عامل بازدارنده براي سرمايه گذاري خارجي محسوب مي شود.