مقاله تاثير خاطره گويي بر ميزان افسردگي و احساس تنهايي سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۲۶ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: تاثير خاطره گويي بر ميزان افسردگي و احساس تنهايي سالمندان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس تنهايي
مقاله افسردگي
مقاله خاطره گويي
مقاله سالمندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني تذرجي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پاك دامن شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده توكلي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از پژوهش حاضر تعيين اثر خاطره گويي بر ميزان افسردگي و احساس تنهايي سالمندان است.
روش: روش پژوهش حاضر شبه آزمايشي و از نوع پيش آزمون-پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماري شامل کليه سالمندان ۶۰ تا ۸۰ ساله شهرستان سيرجان است که با شيوه نمونه گيري در دسترس ۴۰ نفر از آن ها (۲۰ زن و ۲۰ مرد) به طور تصادفي به چهار گروه (دو گروه آزمايش و دو گروه گواه) اختصاص پيدا کردند. گروه هاي آزمايش در ۱۳ جلسه خاطره گويي شرکت کردند که مدت زمان هر جلسه بين يک ساعت تا يک ساعت و نيم بود. در اين مدت گروه گواه مداخله اي دريافت نکرد. ابزار پژوهش پرسشنامه افسردگي سالمندان، پرسشنامه احساس تنهايي و بسته آموزشي خاطره گويي بود. داده ها با استفاده از روش تحليل واريانس تحليل شد.
يافته ها: نتايج نشان داد خاطره گويي موجب کاهش افسردگي و احساس تنهايي سالمندان شده است. افزون بر اين مشخص شد تفاوت بين زنان و مردان از نظر تاثير خاطره گويي و افسردگي معنادار است.
نتيجه گيري: خاطره گويي در خانواده ها و خانه هاي سالمندان مي تواند براي بهبود وضعيت بهداشت رواني اين افراد، کاهش احساس تنهايي و نيز افسردگي سالمندان موثر باشد.