مقاله تاثير خاك فسفات همراه با گوگرد و ريزجانداران بر عملكرد و تركيب شيميايي كلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) از صفحه ۹ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: تاثير خاك فسفات همراه با گوگرد و ريزجانداران بر عملكرد و تركيب شيميايي كلزا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوگرد
مقاله حل كننده فسفات
مقاله مايه تلقيح تيوباسيلوس
مقاله كلزا
مقاله خاك فسفات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليم پور سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: خاوازي كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ناديان حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: بشارتي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كاربرد مستقيم خاك فسفات به عنوان يك كود فسفره كه از ساده ترين و كم هزينه ترين روش هاي تامين فسفر گياه محسوب مي شود، در خاكهاي آهكي به علت حلاليت ناچيز خاك فسفات چندان موثر نبوده و ثمربخش نيست. كاربرد خاك فسفات مخلوط شده با گوگرد و مواد آلي و مصرف خاك فسفات همراه با ميكروارگانيسم هاي مختلف و از جمله حل كننده هاي فسفات، اكسيد كننده هاي گوگرد و قارچ هاي ميكوريزي، از جمله روش هاي مستقيم كاربرد خاك فسفات به شمار مي روند. تحقيق حاضر در مزرعه آزمايشي مركز تحقيقات كشاورزي صفي آباد دزفول با هدف استفاده مستقيم از خاك فسفات به منظور تامين فسفر مورد نياز كلزا،. به صورت طرح بلوك هاي كامل تصادفي با ۸ تيمار و سه تكرار در يك خاك آهكي اجرا گرديد، كه تيمارها شامل: شاهد، كود سوپرفسفات تريپل ( ۸۰كيلوگرم در هكتار)، خاك فسفات (۱۶۰ كيلوگرم در هكتار)، خاك فسفات + مواد آلي، خاك فسفات + موادآلي + مايه تلقيح باكتريهاي حل كننده فسفات، خاك فسفات + گوگرد + مايه تلقيح تيوباسيلوس، خاك فسفات + گوگرد + موادآلي، خاك فسفات + گوگرد + مايه تلقيح تيوباسيلوس + موادآلي بودند. پس از عمليات تهيه زمين، در كرتهايي به ابعاد ۳ x 7 متر تيمارها اعمال شدند. نيتروژن (اوره)، پتاسيم (سولفات پتاسيم) و روي (سولفات روي) در تمام كرت ها بر اساس آزمون خاك يكنواخت مصرف گرديدند. بذور كلزا با فاصله ۲۰ سانتي متري روي پشته هايي به فواصل ۶۰ سانتي متر كاشته شدند. در طي مراحل رشد گياه، عمليات داشت در همه واحدهاي آزمايشي يكنواخت صورت گرفت. پس از كامل شدن دوره رشد گياه، برداشت گياه انجام شد و عملكرد دانه، عملكرد كاه، تعداد بوته در كرت، تعداد غلاف در هر بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزاردانه، درصد روغن و پروتئين دانه و همچنين ميزان نيتروژن، فسفر، پتاسيم، گوگرد، آهن، روي، مس و منگنز در دانه و بخش هوايي اندازه گيري شدند. بيشترين عملكرد دانه و كاه از تيمار سوپرفسفات تريپل (تيمار۲) بدست آمد كه در مقايسه با شاهد عملكرد دانه و كاه را به ترتيب ۶۰ و ۹۲ درصد افزايش داد. تيمار خاك فسفات + گوگرد + ماده آلي + مايه تلقيح تيوباسيلوس (تيمار۸) در مقايسه با شاهد عملكرد دانه و كاه را به ترتيب ۳۸ و ۷۰ درصد افزايش داد و تنها تيماري بود كه با تيمار كود سوپرفسفات در يك سطح آماري قرار گرفت و با ساير تيمارها تفاوت معني دار نشان داد. از لحاظ وزن هزاردانه، تعداد دانه در غلاف، تعداد بوته در مترمربع، تعداد غلاف در بوته و درصد پروتئين دانه تفاوت معني دار بين تيمارها مشاهده نشد. تيمار ۸ با ۳۹ درصد افزايش روغن دانه، بعد از تيمار ۲ حایز بيشترين درصد روغن دانه بود. در مجموع تيمارهاي حاوي گوگرد در مقايسه با تيمارهاي بدون گوگرد درصد روغن بيشتري داشتند و اين برتري در مورد برخي از تيمارها معني دار بود. از لحاظ غلظت نيتروژن، پتاسيم، گوگرد، آهن، روي، مس و منگنز برگ و دانه، تفاوت معني داري بين تيمارهاي مختلف مشاهده نشد ولي تيمارهاي ۸ و ۲ نسبت به ساير تيمارها از لحاظ شاخص هاي مذكور برتري نشان دادند. از لحاظ نيتروژن، فسفر، پتاسيم، گوگرد، روي، آهن، مس و منگنز جذب شده توسط دانه، تيمار ۲ و تيمار ۸ با دارا بودن بيشترين مقادير، در يك سطح آماري قرار گرفته و تفاوت آنها با شاهد معني دار بود. بررسي روند تغييرات فسفر خاك نيز نشان داد كه ۲ ماه بعد از اعمال تيمارها فسفر قابل جذب خاك به حداكثر رسيده و پس از اندكي كاهش در تمام تيمارها روند نسبتا يكساني را نشان داد.