مقاله تاثير خدمات روان شناختي دوره بازتواني بر خود پنداره منفي، اضطراب، افسردگي و عزت نفس معتادان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۵۴ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تاثير خدمات روان شناختي دوره بازتواني بر خود پنداره منفي، اضطراب، افسردگي و عزت نفس معتادان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتياد
مقاله مرکز اجتماع درمان مدار
مقاله خدمات روان شناختي
مقاله خودپنداره منفي
مقاله افسردگي
مقاله اضطراب
مقاله عزت نفس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باوي ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: برنا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نفس معتادان مرکز اجتماع درمان مدار شهرستان اهواز درسال ۸۷- ۱۳۸۶ بود. طرح پژوهش، شبه آزمايشي از نوع پيش آزمون – پس آزمون با يک گروه بود. جامعه آماري کليه معتادان خود معرف مرد (۵۰ نفر) بودند که براي درمان در فاصله زماني چهار ماهه در اين مرکز پذيرش شدند. نمونه اين پژوهش شامل کليه معتادان مرکز يادشده بود که به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شدند. پس از انتخاب گروه نمونه، قبل از ارايه خدمات روان شناختي، پيش آزمون اجرا شد و پس از طي دوره چهارماهه درمرکزبازتواني و ارايه خدمات روان شناختي، از آنها پس آزمون به عمل آمد. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش، عبارت بودند از: پرسشنامه خود پنداره راجرز (ثامتي، ۱۳۷۵)، اضطراب کتل (فرجي، ۱۳۸۰)، افسردگي بک (پاشا شريفي و نيکخو، ۱۳۷۳) و عزت نفس کوپر اسميت (فرجي، ۱۳۸۰). داده هاي پژوهش به کمک آمار توصيفي و آزمون t وابسته تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان دادکه شرکت در مراکز اجتماع درمان مدار و گرفتن خدمات روان شناختي در اين مراکز باعث کاهش ميزان خود پنداره منفي، افسردگي، اضطراب(P<0.01)  و افزايش ميزان عزت نفس (P<0.01) آزمودني ها شده است.