مقاله تاثير خصوصيات خاک، جهت شيب و ارتفاع بر پراکنش گونه کافوري در منطقه دوتو – تنگ صياد استان چهارمحال و بختياري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۳۵۷ تا ۳۷۰ منتشر شده است.
نام: تاثير خصوصيات خاک، جهت شيب و ارتفاع بر پراکنش گونه کافوري در منطقه دوتو – تنگ صياد استان چهارمحال و بختياري
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گونه کافوري (Camphorosma monspeliaca)
مقاله آناليز مولفه اصلي
مقاله پارامترهاي گياهي
مقاله ‌خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک
مقاله توپوگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدري غريب وند حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: ديانتي تيلكي قاسمعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مصداقي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي هرمز
جناب آقای / سرکار خانم: سرداري منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، رويشگاه گياه کافوري (Camphorosma monspeliaca) به مساحت ۳۵۰۰ هکتار در منطقه دوتو (کوه سفيد) – تنگ صياد استان چهارمحال و بختياري مورد مطالعه قرار گرفت. گونه C. monspeliaca در رويشگاه مذکور در دامنه ها، شيب ها و ارتفاعات مختلف حضور و پراکنش دارد. توده هاي گياهي در دامنه شمالي، جنوبي و مسطح، با دامنه ارتفاعي ۲۱۵۰-۲۲۵۰ که بازتابي از پراکنش و واقعيت انتشار گونه بودند، انتخاب شدند. نمونه برداري تصادفي – سيستمايک با تعيين توده معرف و استقرار پلات در امتداد ترانسکت صورت گرفت. پارامترهاي گياهي از قبيل درصد پوشش، وفور، فراواني و تراکم در هر توده بدست آمد. در هر توده با استفاده از ۳ نمونه خاک از هر يک از دو عمق ۰-۱۰ و ۱۰-۳۰ سانتي متري، خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک آزمايش شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. به منظور تحليل پارامترهاي گياهي از نرم افزار SPSS استفاده شد. رج بندي توده هاي گياهي در ارتباط با عوامل محيطي با استفاده از نرم افزار PC-PRD به روش آناليز مولفه اصلي صورت گرفت. نتايج نشان داد در دامنه جنوبي رويشگاه گونه C. monspeliaca از تراکم و درصد پوشش بيشتري برخوردار است و در امتداد محور دوم که معرف فاکتورهاي سديک مي باشند پراکنش بيشتري دارد. مهمترين عوامل محيطي موثر در تفکيک توده هاي گياهي، ارتفاع، سديم، ماده آلي، درصد شن، کربنات کلسيم و منيزيم تشخيص داده شدند.