مقاله تاثير خطرپذيري مديران بر فرايند عقلایي تصميم گيري (مورد مطالعه: موسسات صنايع غذایي استان تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات كمي در مديريت از صفحه ۷۷ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: تاثير خطرپذيري مديران بر فرايند عقلایي تصميم گيري (مورد مطالعه: موسسات صنايع غذایي استان تهران)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصميمات راهبردي (استراتژيک)
مقاله فرآيند تصميم گيري
مقاله خطرپذيري مدير
مقاله فرآيند عقلايي تصميم گيري
مقاله کيفيت تصميم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورايي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهان پرتلاطم و متغير امروز تصميم گيري در سازمانها را با مشکلات و چالش هاي جدي روبرو ساخته است، خصوصا در تصميم گيريهاي راهبردي (استراتژيک) که دورنگرند، جهت گيريهاي آينده سازمان را مشخص مي سازند و اجراي آنها معمولا به منابع زيادي نياز دارند. با اينکه تصميم گيري در مديريت از مهمترين کارهاي مديران به حساب مي آيد (پيرس و رابينسون، ۱۹۸۹، مارک، ۱۹۹۷) ولي با اين همه پژوهشها و بررسيهاي انجام شده در اين زمينه و عوامل موثر بر آن محدود بوده ضمن اينکه برخي از آنها به نتايجي متفاوت دست يافته اند. در مورد تاثير خطرپذيري مدير بر فرايند تصميم گيري و يا رابطه آن با کيفيت تصميم، مطالعات محدودي انجام پذيرفته که در مواردي نتايجي متضاد بدست آمده است، براي نمونه هيت و تيلور، (۱۹۹۱) معتقدند بين ميزان خطرپذيري مدير و فرايند تصميم گيري رابطه معني دار وجود ندارد در حاليکه پاپاداکيس و همکارانش، (۱۹۹۸) بين خطرپذيري مدير و شيوه تصميم گيري رابطه اي معني دار و معکوس يافته اند. در اين مطالعه تاثير ميزان خطرپذيري مدير بر کيفيت تصميم بررسي گرديده و نقش فرايند عقلايي تصميم گيري به عنوان متغيري مداخله گر در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته است. نتايج حاصل از تحليل رگرسيون و رگرسيون سلسله مراتبي داده هاي ۱۰۲ پرسشنامه دريافتي از مديران موسسات صنايع غذايي مستقر در استان تهران نشان مي دهد که ميزان خطرپذيري مدير بر کيفيت تصميم اثري معني دار دارد، ضمن اينکه فرايند عقلايي تصميم گيري به عنوان متغيري مداخله گر اين تاثير گذاري را استنباط و توصيف مي نمايد.