مقاله تاثير داروهاي ضد باروري بر ميزان غلظت پروژسترون پلاسمايي و وزن بدن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثير داروهاي ضد باروري بر ميزان غلظت پروژسترون پلاسمايي و وزن بدن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داروهاي ضد باروري تركيبي
مقاله پروژسترون سرمي
مقاله تاموكسيفن
مقاله موش صحرايي ماده
مقاله موش پير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهريان فرد مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: خاكسار ذبيح اله
جناب آقای / سرکار خانم: روان بد رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: يائسگي به دليل توقف تدريجي فعاليت هاي تخمداني ايجاد مي شود و همراه با كاهش ميزان استروئيدهاي جنسي است كه مي تواند ناپايداري آشكاري در فعاليت هاي وازوموتور در زنان ايجاد كند. استروئيدها مي توانند تغييراتي در فعاليت هاي مغزي و حتي شكل سلول هاي گليا و عصبي نيز ايجاد كنند. در اين مطالعه، اثر داروهاي ضد باروري بر غلظت هورمون پروژسترون و تنظيم وزن بدن مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: ۶۴ موش صحرايي ماده با وزن تقريبي ۲۵۰±۵۰ گرم در وضعيت تاريكي – روشنايي يكسان با آب و غذاي آزادانه قرار گرفتند. مراحل چرخه استروس، روزانه به وسيله نمونه گيري هاي واژني تحت كنترل قرار گرفت. حيوانات به ۶ گروه كنترل، شاهد براي تاموكسيفن، تاموكسيفن، شاهد براي داروهاي ضدباروري، داروهاي ضدباروري (۳ دوز داروي ضدباروري را به روش دهاني دريافت كردند) و موش هاي پير (كه قادر به باروري نبودند) تقسيم شدند. قبل از كشتن حيوان، نمونه خوني از قلب تهيه شد. پروژسترون با روش RIA اندازه گيري شد. داده ها به وسيله آزمون هاي T دانش آموز و تحليل واريانس يك طرفه و آزمون تشخيصي دانكن مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: ۴ هفته پس از درمان، سيكل استروس در گروه دريافت كننده تاموكسيفن ناپديد شد. ميزان پروژسترون سرم در گروه تاموكسيفن و گروه دريافت كننده دوز ۲ و دوز ۳ قرص هاي ضد باروري و گروه موش هاي پير كاهش معني داري در مقايسه با گروه كنترل و شاهد داشت (P<0.05). وزن بدن در دوز ۲ و دوز ۳ داروهاي ضد باروري افزايش معني داري (P<0.05) نسبت به گروه كنترل و شاهد نشان داد.
نتيجه گيري: دوز بالاي داروهاي ضد باروري تركيبي ممكن است باعث يائسگي زودرس شود.