مقاله تاثير داروي آرسنيك تري اكسيد بر بيان ژن هاي مسير ميتوكندريايي آپوپتوز در رده سلولي لوكمياي پروميلوسيتيكي حاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۱۳۸ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: تاثير داروي آرسنيك تري اكسيد بر بيان ژن هاي مسير ميتوكندريايي آپوپتوز در رده سلولي لوكمياي پروميلوسيتيكي حاد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوكمياي پروميلوسيتيكي حاد
مقاله آرسنيك تري اكسيد
مقاله آپوپتوز
مقاله كاسپاز ۳
مقاله ژن هاي bcl-2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي زاده مائده
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: مومني مقدم مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: علي مقدم كامران
جناب آقای / سرکار خانم: قوام زاده اردشير
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري سيدحميداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لوكمي پروميلوسيتيكي حاد (APL)، بدخيم ترين نوع لوکمياي حاد است که در عرض چند هفته باعث مرگ مي شود و حدود ۱۵-۱۰ درصد انواع لوكمي هاي ميلوسيتيكي حاد را شامل مي شود. آرسنيک تري اکسيد به عنوان يک عامل درماني منفرد، درمان برگزيده براي APL شناخته شده است که عمده اثر آن القاي مرگ سلولي از طريق آپوپتوز است، اما مکانيسمي که با آن باعث القاي آپوپتوز مي شود و عميقا بيان ژن ها را تحت تاثير قرار مي دهد، هنوز به درستي شناسايي نشده است. از اين رو بررسي تاثير آن بر بيان ژن هاي درگير در سرطان ضروري مي باشد.
مواد و روش ها: مطالعه انجام شده از نوع تحليلي بود. براي فهم مکانيسم هاي درگير در القاي مرگ سلولي توسط آرسنيک، رده سلولي NB4 با غلظت هاي۰٫۵mM ، ۱mM و۲mM آرسنيک تري اکسيد تيمار شدند و به ترتيب پس از زما ن هاي ۱۲، ۲۴، ۴۸ و ٧٢ ساعت،RNA  آن ها استخراج شد. پس از سنتزcDNA ، ميزان بيان ژن هاي آپوپتوزي در مسير ميتوکندريايي شامل کاسپاز ۳، Mcl-1 و Bcl-2 با روش Real-Time PCR مورد مطالعه قرار گرفت. از آزمونt ، نرم افزار Excel و آناليز واريانس براي تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: يافته هاي ما نشان داد که القاي مرگ توسط آرسنيک، با کاهش بيان mRNA آنتي آپوپتوتيک Bcl-2 همراه است اما بيان ژن هاي کاسپاز ۳ و Mcl-1 پس از تيمار با آرسنيک تغييري نمي کند.
نتيجه گيري: اين نتايج نشان مي دهد که تغيير در بيان ژن Bcl-2 مي تواند يکي از مکانيسم هاي عمل آرسنيک از طريق القاي آپوپتوز باشد در حالي که ژن هاي کاسپاز ۳ و  Mcl-1 نقشي در آن ندارند.