مقاله تاثير داروي كابرگولين بر ميزان آنزيم هاي کبدي و پروتئين هاي سرم در موش صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثير داروي كابرگولين بر ميزان آنزيم هاي کبدي و پروتئين هاي سرم در موش صحرايي نر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كابرگولين
مقاله آلانين ترانس آميناز
مقاله آسپارتات ترانس آميناز
مقاله آلکالين فسفاتاز
مقاله پروتئين
مقاله سرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري مختار
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنوش ژاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: به علت اهميت نقش کبد در ارتباط با متابوليسم داروهاي شيميايي و سنتز پروتئين هاي پلاسما و استفاده زياد از داروي کابرگولين در درمان بيماري هيپرپرولاکتينميا، پارکينسون و برخي اختلالات ديگر اين مطالعه با هدف بررسي اثر داروي کابرگولين بر غلظت پلاسمايي آنزيم هاي کبدي و پروتئين هاي سرم انجام گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي ۴۰ سر موش صحرايي نر بالغ از نژاد ويستار به ۵ گروه ۸ تايي تقسيم شدند. گروه هاي تجربي ۱ و ۲ و ۳ به ترتيب مقادير ۱، ۰٫۵ و ۰٫۱ (mg/kg) دارو را دريافت کردند. گروه کنترل هيچ دارويي دريافت نكرد و گروه شاهد فقط آب مقطر (حلال دارو) دريافت كرد. تجويز دارو به صورت زير پوستي و به مدت ۱۴روز انجام شد. بعد از پايان دوره آزمايش نمونه هاي خوني از كليه گروه ها تهيه و آنزيم هاي كبدي شامل آلانين ترانس آميناز (ALT)، آسپارتات ترانس آميناز (AST)، آلکالين فسفاتاز (ALP)، آلبومين و پروتئين توتال اندازه گيري شد. نتايج به دست آمده از آزمايشات بوسيله آناليز آماري غير پارامتري (K Independent Sample) تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: بين گروه هاي تجربي دريافت کننده مقادير مختلف دارو و گروه کنترل اختلاف معني داري در ميزان آنزيم هايALT و AST مشاهده نگرديد. ميزان آنزيمALP در گروه هاي دريافت کننده مقادير ۰٫۵ و حداکثر يک ميلي گرم بر کيلوگرم (۲۸٫۷±۴۷۱ و ۵۳٫۰۶±۴۷۴) نسبت به گروه كنترل (۳۱٫۴۶±۵۵۱) کاهش معني داري را نشان داد (P<0.05). ميزان پروتئين تام نيز به دنبال دريافت مقادير ۱ و ۰٫۵mg/kg، كابرگولين ۰٫۰۹±۷٫۷۰ و ۰٫۱۱±۷٫۷۱ بود که كاهش معني داري را نسبت به گروه كنترل (۰٫۱۴±۸٫۳۶) نشان داد (P<0.05). همچنين آلبومين در گروه هاي دريافت كننده مقادير ۱ و۰٫۵mg/kg ، ۴٫۴۶±۰٫۰۲ و ۰٫۰۵±۴٫۶ بود و نسبت به گروه كنترل ۰٫۰۸±۴٫۷۱ كاهش معني داري نشان داد .(P<0.05)
نتيجه گيري: عدم تغيرات معني دار در سطح AST و ALT به عنوان شاخص هاي اصلي عملكرد كبدي مي توان نتيجه گرفت داروي كابرگولين به عنوان يک آگونيست دوپاميني با مقاديراستفاده شده فاقد اثرات مخرب بر پارانشيم كبدي است، هر چند مطالعات بيشتري در اين زمينه لازم است.