مقاله تاثير داستان هاي مثنوي معنوي مولانا بر ميزان مهارت پرسشگري فلسفي نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: تاثير داستان هاي مثنوي معنوي مولانا بر ميزان مهارت پرسشگري فلسفي نوجوانان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داستان هاي مثنوي
مقاله مهارت پرسشگري فلسفي
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبايي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: گليجي ياسر
جناب آقای / سرکار خانم: خلعتبري جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي تاثير داستان هاي مثنوي معنوي مولانا بر ميزان مهارت پرسشگري فلسفي در نوجوانان دانش آموز پايه سوم راهنمايي شهرستان تنکابن بود. جامعه آماري پژوهش حاضر، کليه نوجوانان دانش آموز سال سوم راهنمايي شهرستان تنکابن در سال تحصيلي ۸۹-۸۸ به تعداد ۱۶۸۶ نفر مي باشد. تعداد ۵۰ نفر به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش يک پرسشنامه محقق ساخته بود. اين پرسشنامه ۳۶ گزينه اي پرسشگري فلسفي و ابعاد آن (تغيير، ترديد، کاوشگري و پيچيدگي) را مورد بررسي قرار داد. داده هاي گردآوري شده با استفاده از آزمون تحليل کوواريانس چند متغيره تجزيه و تحليل شدند. يافته هاي بدست آمده از تحقيق نشان داد که داستان هاي مثنوي معنوي مولانا بر ميزان مهارت پرسشگري فلسفي و ابعاد آن بعد ترديد، بعد کاوشگري، بعد پيچيدگي و بعد تغيير موثر است.