مقاله تاثير درمان ترکيبي شناختي – رفتاري و کاهش انديشه پردازي خطر بر اختلال وسواسي – اجباري در دانشجويان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۴۳ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: تاثير درمان ترکيبي شناختي – رفتاري و کاهش انديشه پردازي خطر بر اختلال وسواسي – اجباري در دانشجويان دختر
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال وسواسي – اجباري
مقاله درمان شناختي – رفتاري
مقاله درمان کاهش انديشه پردازي خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: نجل رحيم عبدالرحمان
جناب آقای / سرکار خانم: پورشهرياري مه سيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي درمان ترکيبي شناختي – رفتاري و کاهش انديشه پردازي خطر بر اختلال وسواسي – اجباري در دانشجويان دختر دانشگاه هاي تهران بود و روش تحقيق به صورت شبه تجربي بود. با استفاده از شيوه غربالگري به صورت تصادفي ۶۰۰ دانشجوي دختر (۲۸-۲۲ ساله) از سه دانشگاه (الزهرا، تهران، علامه طباطبائي) انتخاب شده و به پرسشنامه وسواسي – اجباري مادزلي پاسخ دادند. از ميان افراد واجد شرايط (داراي وسواس شستشو) که به تاييد روانپزشک نيز رسيده بودند (بر اساس ملاک هاي تشخيصيDSM-IV )،۱۲  بيمار وسواسي – اجباري از نوع شستشو به روش تصادفي انتخاب شدند و در دو گروه آزمايشي و کنترل به صورت تصادفي قرار گرفتند. افراد گروه آزمايشي به مدت ۲ ماه، هفته اي دوبار در جلسه۹۰ دقيقه اي درمان ترکيبي شناختي – رفتاري و کاهش انديشه پردازي خطر شرکت كردند. فرضيه تحقيق مبني بر اثر بخشي درمان ترکيبي شناختي – رفتاري و کاهش انديشه پردازي خطر بر اختلال وسواسي – اجباري در دانشجويان دختر با استفاده از آزمون t تاييد شد.(p<0.01) . همچنين داده هاي کيفي حاصل از مشاهدات باليني درمانگر، خودگزارشي بيماران و تشخيص روانپزشک حاکي از بهبود بيماري در گروه آزمايشي بود. اين امر نشانه آن است، كه درمان ترکيبي شناختي – رفتاري و کاهش انديشه پردازي خطر براي درمان بيماران وسواسي – اجباري شستشو مي تواند مفيد و موثر باشد.