مقاله تاثير درمان شناختي ­رفتاري گروهي بر کاهش افسردگي و افزايش خوش نودي زناشويي در زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۲۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثير درمان شناختي ­رفتاري گروهي بر کاهش افسردگي و افزايش خوش نودي زناشويي در زنان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان شناختي ­ رفتاري
مقاله درمان شناختي
مقاله افسردگي
مقاله خوش نودي زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده سيداميد
جناب آقای / سرکار خانم: خجسته مهر رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، تاثير درمان شناختي ­ رفتاري گروهي بر کاهش افسردگي و افزايش خوش نودي زناشويي در زنان همسردار مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز مورد بررسي قرار گرفته است. جامعه آماري پژوهش را همه زنان همسرداري تشکيل مي دهند که به فراخوان پژوهش گران پاسخ مثبت دادند و فرم کوتاه «پرسش نامه افسردگي بک» و «مقياس رضايت زناشويي» را پرکردند.
براي انجام پژوهش، نخست ميزان افسردگي و ناخوش نودي زناشويي آزمودني ها، بر پايه معيارهاي مصاحبه تشخيصي و باليني (DSM-IV-TR)، مورد ارزيابي قرار گرفت و سپس بر پايه نقطه برش دو ابزار موردسنجش و مصاحبه باليني، ۲۰ زن، به گونه تصادفي ساده، انتخاب، و در دو گروه آزمايش (با هفتنشست درماني) و گواه (بدون درمان) جاي داده شدند.
نتايج آزمون غيرپارامتريکيوي من – ويتني نشان داد که درمان شناختي ­ رفتاري گروهي، به گونه يي معنادار، در کاهش افسردگي و افزايش خوش نودي زناشويي (به جز در گام پيش آزمون به گام پي گيري در خوش نودي زناشويي) موثر است.