مقاله تاثير درمان شناختي – رفتاري در كاهش اضطراب امتحان دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم رفتاري از صفحه ۵۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثير درمان شناختي – رفتاري در كاهش اضطراب امتحان دانشجويان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب امتحان
مقاله درمان شناختي- رفتاري
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري مجد مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: شاه مرادي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش تعيين اثربخشي مداخله شناختي- رفتاري در كاهش اضطراب امتحان دانشجويان بود. به همين منظور، از بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر و با روش خوشه اي ۳۴۲ دانشجو انتخاب شدند و پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون بر روي آنها اجرا شد. سپس از بين دانشجوياني كه نمره اضطراب آنها بالا بود ۴۰ نفر به تصادف انتخاب شدند و نيمي از آنها به طور تصادفي در گروه آزمايش و نيم ديگر در گروه كنترل گمارده شدند. از هر دو گروه پيش آزمون گرفته شد و سپس آزمودني هاي گروه آزمايش در معرض ۱۰ جلسه مداخله شناختي- رفتاري قرار گرفتند. پس از پايان جلسات درماني، از آزمودني هاي هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و داده ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون t تفاضل تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان داد كه ۲۴ درصد از دانشجويان اضطراب امتحان داشتند و ميانگين اضطراب امتحان در دختران بيش از پسران بود. مداخله شناختي -رفتاري در كاهش اضطراب امتحان دانشجويان موثر بود.