مقاله تاثير درمان هاي فراشناختي و دارويي بر باورهاي فراشناختي بيماران مبتلا به اختلال وسواسي- اجباري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۳۰۵ تا ۳۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثير درمان هاي فراشناختي و دارويي بر باورهاي فراشناختي بيماران مبتلا به اختلال وسواسي- اجباري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وسواسي- اجباري
مقاله درمان فراشناختي
مقاله درمان دارويي
مقاله باورهاي فراشناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: حسنعلي زاده مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نريماني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعيين تاثير درمان هاي فراشناختي و دارويي بر باورهاي فراشناختي بيماران مبتلا به اختلال وسواسي- اجباري بود.
روش: نمونه اين تحقيق شامل شصت بيمار مبتلا به اختلال وسواسي- اجباري بود که از بين بيماران مبتلا در شهر اردبيل انتخاب و در دو گروه آزمايشي (فراشناختي و دارويي) و يک گروه کنترل به صورت تصادفي جايگزين شدند (هر گروه بيست نفر). از دو روش درماني فراشناختي و دارويي استفاده شد. براي جمع آوري داده ‎ها، از مصاحبه باليني سازمان يافته، فرم کوتاه پرسش نامه فراشناخت و پرسش نامه وسواسي- اجباري در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون استفاده شد. داده هاي پژوهش با آزمون تحليل واريانس چندمتغيري تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد که بين دو گروه درماني (فراشناختي و دارويي) و گروه کنترل در متغيرهاي باورهاي فراشناختي و نشانه هاي وسواسي تفاوت معناداري وجود دارد. آزمون چندمقايسه اي نشان داد که درمان فراشناختي در مقايسه با درمان دارويي در کاهش نشانه هاي وسواسي موثرتر بود. همچنين روش درماني فراشناختي بيشتر از روش دارويي در اصلاح باورهاي فراشناختي موثر بود.
نتيجه گيري: اين نتايج از نقش درمان فراشناختي در کاهش نشانه هاي وسواسي و اصلاح باورهاي فراشناختي بيماران مبتلا به اختلال وسواسي- اجباري حمايت مي کند.