مقاله تاثير درمان يبوست بر اختلال كنترل ادرار در كودكان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۷ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: تاثير درمان يبوست بر اختلال كنترل ادرار در كودكان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يبوست
مقاله اختلال کنترل ادرار
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهركي توران
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي بجد سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: شهركي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يبوست و اختلال كنترل ادرار از مشكلات شايع دوران كودكي مي باشند. هدف از مطالعه حاضر ارزيابي ميزان بهبودي اختلال كنترل ادرار بعد از درمان يبوست در كودكان مي باشد.
مواد و روش كار: اين مطالعه نيمه تجربي در سال ۸۸-۸۷ بر روي ۴۸ كودك ۲۰ ماهه تا ۱۱ ساله مراجعه كننده به بيمارستان حضرت علي اصغر زاهدان كه داراي اختلال كنترل ادرار و يبوست عملكري بودند، انجام شد. پس از تشخيص، بيماران به مدت يك تا سه ماه تحت درمان يبوست قرار گرفتند. امتيازبندي بيماران بر اساس سيستم نمره بندي اختلالات ادراري قبل و سه ماه بعد از درمان يبوست انجام و نتايج مقايسه گرديد. اطلاعات استخراج شده از فرم هاي اطلاعاتي كدگذاري شده و توسط نرم افزار SPSS-17 مورد پردازش قرار گرفت. جهت بررسي متغيرها از آزمون t زوجي و تست رتبه اي علامت دار ويلكاكسون استفاده گرديد.
يافته ها: از ۴۸ كودك مورد بررسي ۴/۳۵ درصد پسر و ۵/۶۴ درصد دختر بودند. ميانگين امتياز اختلال كنترل ادراري قبل و بعد از درمان يبوست اختلاف آماري قابل توجهي را نشان داد (p=0.001). گرچه مقايسه تغييرات امتياز اختلال كنترل ادراري بر حسب جنس و بر حسب گروه هاي سني كمتر و بيشتر از پنج سال از نظر آماري اختلافي نشان نداد (p=0.43). شب ادراري و بي اختياري مدفوعي به طور قابل ملاحظه اي در دختران و پسران بعد از درمان كاهش پيدا كرد (p=0.003). هم چنين تعداد دفعات اجابت مزاج قبل و بعد از درمان اختلاف آماري قابل توجهي نشان داد (p=0.001).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه درمان يبوست مي تواند در بهبود اختلال كنترل ادراري در كودكان موثر باشد. مطالعات گسترده تر و با حجم نمونه بيشتر در اين زمينه توصيه مي شود.