مقاله تاثير دفتر نظارت همگاني تهران بزرگ در اعتماد سازي بين پليس و مردم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: تاثير دفتر نظارت همگاني تهران بزرگ در اعتماد سازي بين پليس و مردم
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظارت مردمي بر پليس
مقاله دفتر نظارت همگاني
مقاله اعتماد به پليس
مقاله شکايت مردمي عليه پليس
مقاله فرماندهي انتظامي تهران بزرگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبه دار عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ساويز عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از راه هاي تحقق نقش مردم در تامين و حفظ امنيت مشارکت شهروندان نظارت بر عملکرد پليس است که باعث افزايش احساس تعلق خاطر و احساس کنترل رواني در شهروندان مي انجامد و بدين ترتيب امنيت رواني تضمين گرديده و شيوع ناهنجاري تقليل مي يابد. مهمترين هدف و راهبرد از تاسيس دفتر نظارت همگاني و رده هاي تابعه آن در شهرستان ها جلب اعتماد شهروندان بوده است. هدف اين تعيين موفقيت و ميزان تاثير مراکز نظارت همگاني ناجا بر اعتمادسازي ميان پليس و مردم است. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي به حجم ۲۵۰ نفر از شهروندان تهراني که در سال ۱۳۸۵ از طريق تلفن ۱۹۷ با مرکز نظارت همگاني ناجا تماس گرفته و انتقاد، شکايت، تقدير و پيشنهاد خود را در خصوص عملکرد فرماندهي انتظامي تهران بزرگ مطرح کرده اند، انتخاب شده اند. نظرات آن ها و از طريق توزيع پرسشنامه به دست آمد و با استفاده از يک مقياس داراي روايي و پايايي کافي مورد اندازه گيري قرار گرفت. داده هاي حاصل با استفاده از آزمون هاي مختلف و از طريق نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که ضريب اعتماد اجتماعي به پليس رو به افزايش بوده و نقش نظارت در پاسخگويي مردم مي تواند در افزايش ضريب اجتماعي به پليس موثر باشد. فرضيه هاي اين پژوهش تماما موردتاييد قرار گرفته و متغيرهاي مستقل توانسته اند به ميزان %۵۹ تغييرات متغير وابسته را پيش بيني نمايند.