مقاله تاثير دفعات خوراك دهي بر كيفيت لاشه و غلظت پلاسمايي هورمون هاي ليپتين و انسولين در گوساله هاي پرواري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۰۳ تا ۲۰۹ منتشر شده است.
نام: تاثير دفعات خوراك دهي بر كيفيت لاشه و غلظت پلاسمايي هورمون هاي ليپتين و انسولين در گوساله هاي پرواري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسولين
مقاله دفعات خوراك دهي
مقاله كيفيت لاشه
مقاله گوساله
مقاله لپتين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدي آرمين
جناب آقای / سرکار خانم: زالي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: خوش سخن عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ژندي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ديرنده عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: اميني منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش دفعات خوراك دهي در گاوهاي شيرده موجب بهبود بازده بيوانرژتيك در بدن مي شود، اما از تاثير آن بر بازده رشد و هورمون هاي درگير در آن در دام هاي پرواري اطلاعات كمي در دسترس است. بنابراين، براي مطالعه اثر دفعات خوراك دهي بر كميت و كيفيت لاشه، وزن بدن، غلظت هورمون هاي لپتين و انسولين، از دوازده گوساله نر هلشتاين در دو گروه شش راسي استفاده شد. گروه شاهد روزانه دو بار و گروه تيمار روزانه شش مرتبه و به يك ميزان خوراك دهي شدند. وزن بدن هر سه هفته يك بار ثبت شد. نمونه هاي خون در پايان آزمايش در طي ۲۴ ساعت و به فواصل چهار ساعته از دام ها اخذ شد. گوساله ها كشتار و خصوصيات لاشه آنها مورد بررسي قرار گرفت. غلظت لپتين پلاسما در مقايسه با گروه شاهد افزايش (p<0.05)، درحالي كه غلظت انسولين پلاسما (p<0.05) كاهش يافت. مقدار چربي داخلي و ضخامت چربي زير پوستي در گروه تيمار در مقايسه با شاهد كاهش (p<0.05) يافت. نتايج حاصله پيشنهاد مي كند كه افزايش دفعات خوراك دادن در گوساله هاي در حال رشد هلشتاين، موجب كاهش ذخاير چربي بدن مي شود. اين اثر احتمالا به واسطه تغييرات غلظت هورمون هاي لپتين و انسولين اعمال مي گردد.