مقاله تاثير دفعات غذادهي بر ميزان رشد و بازماندگي لارو ماهي سفيد درياي خزر (Rutilus frisii kutum, kamensky 1901) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۴۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: تاثير دفعات غذادهي بر ميزان رشد و بازماندگي لارو ماهي سفيد درياي خزر (Rutilus frisii kutum, kamensky 1901)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي سفيد
مقاله لارو
مقاله دفعات غذادهي
مقاله رشد
مقاله بازماندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهكار عرفان
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: سوداگر محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مسايل مهم در آبزي پروري نياز به دست آوردن يك تعادل بين سرعت رشد ماهي و استفاده بهينه از غذاي فراهم شده است. در پرورش لارو ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum) مديريت غذادهي نيز بسيار مهم مي باشد زيرا تامين ميزان غذاي مناسب، در زمان مناسب مي تواند موجب كاهش تلفات و افزايش رشد گردد. اين آزمايش در ۴ تيمار و ۳ تکرار انجام گرفت: تيمار :A يک بار غذادهي در روز در ساعت ۸، تيمار :B دو بار غذادهي در روز در ساعات ۸ و ۱۱ (تيمار شاهد)، تيمار :C سه بار غذادهي در روز در ساعات ۸، 11 و ۱۴، تيمار 😀 چهار بار غذادهي در روز در ساعات ۸، ۱۱، 14 و ۱۷٫ نرخ غذادهي بر اساس 15 درصد وزن بدن کل لارو ماهيان يک تکرار، در روز صورت گرفت. نتايج نشان داد که بين تيمارهاي مورد بررسي از نظر وزن و طول بدن لاروهاي ماهي اختلاف معني دار آماري مشاهده مي گردد (۰۵/۰>p) بيشترين افزايش وزن و طول را لاروها در يكبار غذادهي در روز داشتند و با افزايش دفعات غذادهي وزن و طول كاهش پيدا كرد.