مقاله تاثير دما بر فعاليت آنزيم Beta-CAS و متابوليسم سيانيد در ارقام سيب فوجي و عباسي مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۴۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: تاثير دما بر فعاليت آنزيم Beta-CAS و متابوليسم سيانيد در ارقام سيب فوجي و عباسي مشهد
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتيلن
مقاله سيانيد
مقاله آنزيم Beta-CAS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاده باقري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مستوفي يونس
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيانيد يک فرآورده مهم (Co-product) با بيوسنتز اتيلن در گياهان عالي از مسير ACC به شمار مي آيد. در برخي حالت هاي فيزيولوژيکي مانند رسيدن ميوه، پيري گل، غرقاب، خشکي، اشعه ماورا بنفش، اوزن، آلودگي پاتوژني و سرمازدگي اتيلن به ميزان بيش تري توليد مي شود. سيانيد يک يون مضر و خطرناک براي زندگي به شمار مي آيد و با ايجاد ترکيبات پايدار با عناصري مانند آهن و منيزيم مي تواند فعاليت آنزيم ها را مختل سازد و بدين ترتيب، بافت را از انجام تنفس، تثبيت کربن و احياي نيترات ناتوان مي سازد. تعدادي از گياهان قادر به توليد سيانيد هستند و تاکنون بيش از ۲۰۰۰ گونه سيانوژنيک شناسايي شده اند. در گياهان عالي آنزيم Beta-CAS براي متابوليزه کردن سيانيد کاربرد دارد. براي بررسي فعاليت آنزيم Beta-CAS و ارتباط آن با متابوليسم سيانيد و بيوسنتز اتيلن در دورقم سيب فوجي و عباسي مشهد، آزمايشي به صورت فاکتوريل در کرت هاي خرد شده در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار به اجرا درآمد. صفات کمي و کيفي شامل توليد اتيلن، ميزان سيانيد، ارزيابي فعاليت آنزيم Beta-CAS، در سطوح مختلف دما (-۲، صفر، ۲، ۴) مورد بررسي قرار گرفتند. فعاليت آنزيم Beta–CAS با روش رنگ سنجي (Clorometric) و بر اساس ميزان H2S توليد شده مورد ارزيابي قرار گرفت.
در اين تحقيق دريافتيم بافتي که داراي بالاترين فعاليت آنزيم Beta- CAS باشد، بيش ترين ميزان توليد اتيلن را دارد. ارتباط مناسبي بين بيوسنتز اتيلن، توليد سيانيد و فعاليت آنزيم Beta-CAS آشکار بود و اين موضوع مشخص مي کند که اتيلن مي تواند ظرفيت متابوليزه شدن سيانيد را بالا ببرد.