مقاله تاثير دما و دي اکسيدکربن بر شکل هاي نيتروژن محلول در يک خاک آهکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۳۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تاثير دما و دي اکسيدکربن بر شکل هاي نيتروژن محلول در يک خاک آهکي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيتروژن محلول كل
مقاله نيتروژن آلي كل
مقاله نيتريت و نيترات
مقاله دي اكسيد كربن
مقاله دما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حلاج نيا اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: حق نيا غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: لكزيان امير
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانيان باجگيران عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش غلظت دي اکسيدکربن و ساير گازهاي گلخانه اي در سال هاي اخير و در نتيجه آن افزايش دماي کره زمين ممکن است بر چرخه هاي بيوشيمياي عناصر در خاک تاثير گذار باشد. به منظور بررسي تاثير دما و غلظت گاز دي اکسيدکربن و اثر متقابل آنها بر شکل هاي نيتروژن محلول خاک آزمايشي در قالب طرح كاملا تصادفي با آرايش فاکتوريل با دو سطح دمايي ۲۵ و ۳۵ درجه سانتيگراد و دو سطح غلظت گاز دي اکسيدکربن به مقدار ۳۵۰ و ۷۵۰ ميليگرم در ليتر بر روي يک خاک آهکي با يك درصد کود گاوي پوسيده به همراه ۲۰۰ کيلوگرم در هکتار کود اوره انجام شد. تغييرات غلظت شکل هاي نيتروژن محلول خاک شامل نيتروژن محلول کل، نيتروژن معدني محلول، نيتروژن آلي محلول، مجموع نيترات و نيتريت و آمونيوم در طي ۶۰ روز بررسي شد. نتايج نشان داد که تاثير افزايش غلظت دي اکسيدکربن در دماهاي ۲۵ و ۳۵ درجه سانتيگراد بر غلظت شکل هاي مختلف نيتروژن محلول خاک متفاوت بود. در دماي ۲۵ درجه سانتيگراد افزايش غلظت دي اکسيدکربن موجب افزايش نيتروژن آلي محلول و کاهش نيتروژن معدني محلول و مجموع نيتريت و نيترات گرديد و بر مقدار نيتروژن محلول كل تاثير معني داري نداشت. در حالي که در دماي ۳۵ درجه سانتيگراد افزايش غلظت دي اکسيدکربن از ۳۵۰ به ۷۵۰ ميليگرم در ليتر غلظت نيتروژن محلول كل، نيتروژن معدني محلول و مجموع نيتريت و نيترات را افزايش داد و بر مقدار نيتروژن آلي محلول تاثير معني داري نداشت. افزايش غلظت دي اکسيدکربن در دماهاي بالاتر موجب افزايش تجزيه فرم هاي آلي نيتروژن گرديد. در بررسي روند تغييرات غلظت شکل هاي نيتروژن محلول در طي زمان نشان داده شد که تغييرات نيتروژن آلي محلول نسبت به ساير شکل ها در طي زمان زيادتر بود. افزايش غلظت دي اکسيدکربن در دماي ۳۵ درجه سانتيگراد موجب وقوع زود هنگام حداکثر و حداقل غلظت نيتروژن آلي محلول نسبت به ساير تيمارها در طي زمان گرديد. نتايج اين تحقيق نشان داد که افزايش دما به همراه افزايش دي اکسيدکربن موجب تحريک و افزايش سرعت واکنش هاي بيوشيميايي نيتروژن در خاک گرديد.