مقاله تاثير دهان شويه كلرهگزيدين گلوكونات در پيشگيري از بروز پنوموني مرتبط با تهويه مصنوعي ديررس و اثر متقابل آن با شدت بيماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۸۱ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تاثير دهان شويه كلرهگزيدين گلوكونات در پيشگيري از بروز پنوموني مرتبط با تهويه مصنوعي ديررس و اثر متقابل آن با شدت بيماري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنوموني مرتبط با تهويه مصنوعي ديررس
مقاله شدت بيماري
مقاله دهان شويه
مقاله کلرهگزيدين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر هادي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: كامراني فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: كلونيزاسيون دستگاه تنفسي – گوارشي و آسپيراسيون ترشحات آلوده به دستگاه تنفسي تحتاني دو فرآيند مهم در بيماري زايي عفوني مرتبط با تهويه مصنوعي هستند. هدف اين مطالعه، تعيين تاثير دهان شويه كلرهگزيدين گلوكونات ۰٫۲% در پيشگيري از بروز پنوموني مرتبط با تهويه مصنوعي ديررس و اثر متقابل آن با شدت بيماري بود.
روش ها: در اين كارآزمايي باليني، ۸۰ بيمار تازه بستري شده در بخش مراقبت ويژه عمومي بيمارستان لقمان حكيم به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه قرار گرفتند. گروه مداخله دو بار در روز دهان شويه كلرهگزيدين و گروه كنترل دوبار در روز دهانشويه با سرم نمكي دريافت كردند. پنوموني به وسيله نسخه تعديل شده معيار باليني پنوموني تشخيص داده شد. از آزمون هاي مجذور كاي، دقيق فيشر و تي زوجي براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: ۱۶٫۲۵% كل بيماران به پنوموني ديررس مبتلا شدند (به ترتيب ۵ و ۲۵% در گروه هاي مداخله و كنترل). آزمون دقيق فيشر اختلاف معني داري بين دو گروه از نظر ابتلا به پنوموني ديررس نشان داد (p<0.05). ميانگين نمره شدت بيماري در گروه كلرهگزيدين ۲۶٫۴۱ و در گروه سرم نمكي ۲۳٫۹۵ بود كه از نظر آماري اختلاف معني داري داشتند (p<0.001). بيماران با شدت بيماري بالاتر در گروه كلرهگزيدين به پنوموني مبتلا نشدند.
نتيجه گيري: پاكسازي انتخابي دستگاه گوارش با دهان شويه دو بار در روز محلول كلرهگزيدين در پيشگيري از پنوموني تفاوتي با سرم نمكي ندارد، اما مي تواند سبب كاهش بروز پنوموني ديررس شود و در بيماران با وضعيت جسماني بدتر موثر است.