مقاله تاثير دورهاي مختلف آبياري باراني بر بهره وري آب و خصوصيات کيفي گياه چاي و ارزيابي اقتصادي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۸۴۵ تا ۸۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثير دورهاي مختلف آبياري باراني بر بهره وري آب و خصوصيات کيفي گياه چاي و ارزيابي اقتصادي آن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاي
مقاله ارزيابي اقتصادي
مقاله کيفيت
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجدسليمي كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: باقري فريد
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتيان سيدبابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش و طي يک دوره سه ساله (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳)، تغييرات عملکرد، خصوصيات کيفي و بهره وري آب گياه چاي و نتايج تحليل اقتصادي حاصل از اعمال تيمارهاي مختلف آبياري تکميلي در ايستگاه تحقيقاتي چاي فومن (استان گيلان) مورد بررسي قرار گرفت. تيمارها شامل چهار سطح آبياري باراني با دور ۴، ۸، ۱۲ و ۱۶ روز و يک تيمار بدون آبياري (شاهد) بودند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از طرح آزمايشي بلوك هاي كامل تصادفي انجام شد. در دوره کم آبي سال هاي خشک (۱۳۸۱ و ۱۳۸۲) با کاهش دور آبياري، ميزان عملکرد، خصوصيات کيفي (درصد مواد جامد محلول در آب و پلي فنل هاي چاي خشک و ماده جامد برگ سبز) و کارآيي مصرف آب بوته هاي چاي افزايش مي يافت. مقايسه ميانگين دو سالانه عملکرد تيمارهاي دور آبياري ۴، ۸، ۱۲و ۱۶ روز طي دوره خشک نشان داد که اين تيمارها به ترتيب افزايش عملکردي معادل ۷۴٫۵، ۷۱٫۵، ۶۷٫۴ و ۵۹٫۴ درصد نسبت به تيمار شاهد داشته اند. نتايج ارزيابي اقتصادي نشان داد ميانگين نسبت درآمد به هزينه براي تيمارهاي دور آبياري ۴ تا ۱۶ روز و شاهد به ترتيب برابر ۲، ۱٫۷۴، ۱٫۶۴، ۱٫۴۳ و ۱٫۵ حاصل گرديد. بر اين اساس، اگرچه در آبياري با دور کوتاه، هزينه ها افزايش مي يافت اما افزايش درآمد و سود حاصل از توليد برگ سبز بيشتر و با کيفيت مرغوب تر چاي، هزينه ها را جبران مي کرد. در سال هاي با توزيع بارندگي مناسب، بهتر است از دور آبياري طولاني مانند ۸ تا ۱۲ روز براي آبياري باغ هاي چاي استفاده گردد.