مقاله تاثير دوره هاي نوري کوتاه و بلند مدت بر تکامل تخمک و ميزان رشد بدن در ماهي ماده قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۳۳۵ تا ۳۴۹ منتشر شده است.
نام: تاثير دوره هاي نوري کوتاه و بلند مدت بر تکامل تخمک و ميزان رشد بدن در ماهي ماده قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلاي رنگين کمان
مقاله دوره هاي نوري
مقاله شاخص رشد گناد
مقاله پرورش ماهي
مقاله رسيدگي جنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مجازي اميري باقر
جناب آقای / سرکار خانم: ميرواقفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، تاثيرات سه رژيم مختلف نوري بر روند تکامل تخمک و همچنين ميزان رشد بدن در ماهي ماده قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد بررسي قرار گرفته است. ماهيان قزل آلاي رنگين کمان دوساله غير بالغ با ميانگين وزن اوليه ۲٫۲۵ ± ۲۷۹٫۹۴ (SE ±) گرم از تيرماه ۱۳۸۷ به مدت پنج ماه تحت تاثير دوره هاي نوري ۲۴ ساعت روشنايي و بدون تاريکي (روشنايي – تاريکي ۲۴:۰)، ۱۸ ساعت روشنايي و ۶ ساعت تاريکي (روشنايي – تاريکي ۱۸:۶)، ۶ ساعت روشنايي و ۱۸ ساعت تاريکي (گروه روشنايي – تاريکي ۶:۱۸) و همچنين دوره روشنايي و تاريکي طبيعي (به عنوان گروه کنترل) قرار گرفتند. در انتهاي دوره آزمايش، تفاوت معني داري بين گروه کنترل و گروه روشنايي – تاريکي ۶:۱۸ با دو گروه روشنايي – تاريکي ۲۴:۰ و روشنايي – تاريکي ۱۸:۶ در شاخص رشد گناد (GSI) و قطر تخمک ديده شد (P<0.05). استفاده از دوره روشنايي – تاريکي ۲۴:۰ باعث گرديد تا ماهيان اين گروه به طور معني داري در انتهاي آزمايش داراي ميانگين وزن بدن بيشتر (۱۶٫۱۹ ± ۶۳۵٫۴۵ گرم) و همچنين ميزان رشد ويژه روزانه بيشتري (۰٫۰۴ ± ۱٫۰۳ گرم در روز) در مقايسه با ساير گروه ها باشند. ماهياني که در تحت شرايط روشنايي – تاريکي ۲۴:۰ و روشنايي – تاريکي ۱۸:۶ بودند بالاترين ضريب وضعيت بدني را نشان دادند که اين مقدار به ترتيب براي اين دو گروه ۰٫۰۱ ± ۱٫۴۴ و ۰٫۰۲ ± ۱٫۴۴ بود در حاليکه اين ضريب در ماهيان گروه کنترل برابر با ۰٫۰۱ ± ۱٫۲۷ و در ماهيان گروه روشنايي – تاريکي ۶:۱۸ اين مقدار۰٫۰۲ ± ۱٫۳۴ اندازه گيري شد. با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق مي توان اينگونه نتيجه گيري نمود که استفاده از دوره هاي نوري با مدت زمان روشنايي طولاني در مرحله رشد و تکامل گنادها، مي تواند به عنوان يکي از روش هاي موثر در تاخير روند تکامل گنادها و نيز تحريک و القا رشد بدن در ماهي قزل آلاي رنگين کمان مورد استفاده قرار گيرد.