مقاله تاثير دوره ويژه آموزش بهداشت بر آگاهي، نگرش و عملكرد متصديان تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي كرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۲۹۹ تا ۳۰۸ منتشر شده است.
نام: تاثير دوره ويژه آموزش بهداشت بر آگاهي، نگرش و عملكرد متصديان تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي كرمانشاه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش بهداشت
مقاله متصديان مواد غذايي،آگاهي
مقاله نگرش
مقاله عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيرصاحب مقداد
جناب آقای / سرکار خانم: الماسي علي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آموزش صنوف از برنامه هايي است كه در بهبود بهداشت مواد غذايي موثر است. از طرفي اطلاع از سطح آگاهي، نگرش و عملکرد بهداشتي متصديان مواد غذايي، مديريت بهداشت محيط را تسهيل مي نمايد. اين تحقيق با هدف تعيين تاثير دوره ويژه آموزش بهداشت بر آگاهي، نگرش و عملكرد متصديان مواد غذايي صورت گرفته است.
روش بررسي: مطالعه به روش نيمه تجربي انجام شده و در آن آگاهي، نگرش و عملكرد ۳۷۰ نفر از صنوف مختلف قبل و بعد از آموزش مورد بررسي قرار گرفته است. ابزار جمع آوري داده ها پرسش نامه و چک ليست بود. روش تحليل داده ها آزمون
t زوجي، X 2 و آناليز واريانس يک طرفه بوده است.
يافته ها: آموزش بر آگاهي، نگرش و عملكرد متصديان موثر است. به طوري كه ميانگين نمرات آگاهي از
۴٫۰۳ ±۲۰٫۵۵ به ۳٫۷۵ ± ۲۳٫۷۳، نگرش از ۱۴٫۶ ± ۱۰۷٫۲ به ۱۴٫۵ ± ۱۱۲٫۲۳ و عملكرد از ۷٫۶ ± ۴۳٫۹۳ به ۸ ± ۴۶٫۱۱ افزايش يافت (۰۰۱/۰>P).
نتيجه گيري: نتايج نشان داد كه ميانگين نمرات آگاهي، نگرش و عملكرد پس از مداخله آموزشي تغيير كرده و بيانگر تاثير دوره ويژه آموزش بهداشت بر آگاهي، نگرش و عملكرد متصديان مراكز مواد غذايي است. توصيه مي گردد، آموزش صنوف بر اساس نوع صنف و به صورت همگن تشکيل شود و جهت اعطاي گواهي نامه دوره، تدارک آزمون و کسب نمره حد نصاب ضروري به نظر مي رسد.