مقاله تاثير دور آبياري و بستر کشت بر عملکرد و برخي پارامترهاي رشد کاهو (Parris Island) در كشت بدون خاك (كيسه اي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۴۸ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثير دور آبياري و بستر کشت بر عملکرد و برخي پارامترهاي رشد کاهو (Parris Island) در كشت بدون خاك (كيسه اي)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دور آبياري
مقاله بستر
مقاله كشت بدون خاك
مقاله پرليت
مقاله سبوس برنج
مقاله كاهو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوري كامران
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: سياري نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: شاهين رخسار پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش در سال ۱۳۸۲-۱۳۸۱ در گلخانه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد به اجرا درآمد. آزمايش بر اساس طرح كرت هاي خرد شده در قالب طرح كاملا تصادفي با چهار تكرار انجام شد. به طوري كه دور آبياري در سه سطح شامل ۱۲ بار در روز، ۴ بار در روز و ۲ بار در روز در كرت هاي اصلي و سه بستر پرليت جديد، پرليت استفاده شده و سبوس برنج در كرت هاي فرعي قرار گرفتند. بذر كاهو مورد استفاده پاريس ايسلند (Parris Island) بود. فاکتورهايي نظير عملكرد (وزن تر)، وزن خشك و ارتفاع تحت تاثير دور آبياري قرار گرفتند. بر اساس نتايج به دست آمده، دور آبياري ۴ بار در روز با ۳۹/۴۶۶ گرم بيشترين عملكرد و وزن خشك گياه و دور آبياري ۱۲ بار در روز با ۹۴/۳۸۶ گرم كمترين عملكرد و وزن خشك گياه را دارا بودند. همچنين دور آبياري ۱۲ بار در روز موجب افزايش ارتفاع گياه گرديد. بين بسترهاي مورد آزمايش از نظر صفاتي نظير عملكرد و وزن خشك گياه اختلاف معني داري وجود داشت. بستر پرليت استفاده شده نسبت به ساير بسترها موجب افزايش عملكرد و وزن خشك گياه گرديد و اين در حالي بود كه بستر سبوس برنج كمترين عملكرد و وزن خشك گياه را دارا بود. اثر متقابل معني داري بين دور آبياري و بستر از نظر كليه صفات ديده نشد.